Programa 2019

Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga, siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės valdymą.

Todėl mūsų rinkimų į Savivaldybių tarybas programoje yra numatyti tik tie veiksmai, kurių įgyvendinimą mes esame pasirengę užtikrinti.

Reali savivalda, kur patys gyventojai tiesiogiai dalyvauja sprendimų priėmime, o atsakomybė, funkcijos ir ištekliai žmonių gyvenimo kokybei gerinti perduodami savivaldybėms ir seniūnijoms.

Savivalda, kurioje tarnautojai prisiima asmeninę atsakomybę, kur nėra vietos švogerizmui ir galimybių korupcijai.

Savivalda, kurios pagrindas yra stiprios bendruomenės. Kur kuriamos galimybės jauniems žmonėms ir teikiama reikalinga pagalba jaunoms šeimoms.
Savivalda, sudaranti sąlygas verslui kurti naujus gaminius, paslaugas ir naujas gerai apmokamas darbo vietas.

Savivalda, kuri užtikrina švietimo ir sveikatos apsaugos kokybę, efektyvumą ir prieinamumą bei teikia kokybiškas socialines paslaugas.

Savivalda, užtikrinanti saugią, sveiką, ekologišką ir gražią aplinką.

Mes, Darbo partija, esame numatę konkrečius žingsnius, kurie visa tai įgyvendintų ir esame pasiruošę prisiimti atsakomybę už rezultatus.

Mes žinome, kad Lietuvos gyventojams reikia sprendimų, o ne žodžių bei darbų, o ne rietenų. Todėl esame pasirengę bendram labui bendradarbiauti su visomis politinėmis jėgomis.

Nes mes atsakome už savo žodžius.

VIETOS VALDŽIA ARČIAU ŽMOGAUS

Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Užteks laukti malonės iš Seimo ir ministerijų! Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame:

Siekti, kad savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su savivaldybės gyventojų poreikių tenkinimu sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo, kultūros, viešosios tvarkos palaikymo, žemės ūkio ir kt. srityse. Mes už tai, kad būtų išplėstos savivaldybių funkcijos ir atsakomybė.

Pertvarkyti savivaldybės įstaigų tinklą, kad būtų efektyviau naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, užtikrinamas optimalus tokių įstaigų bendradarbiavimas, bendrų veiksmų koordinavimas, kokybiškas administracinių ir kitų paslaugų teikimas savivaldybės gyventojams.

Rengti gyventojų apklausas jiems aktualiais klausimais. Ypač palaikysime pačių gyventojų iniciatyvos teisę rengti apklausas svarbiais savivaldybės klausimais, įtrauksime gyventojus į savivaldybės biudžeto svarstymą. Svarbiausius savivaldybės rengiamus teisės aktus svarstysime viešai, taip geriau nustatydami jų poveikį bendruomenei, gyventojams. Stiprinsime  savivaldos finansinę galią vietos mokesčiais ir rinkliavomis, kurie sudaro savivaldybės pajamų pagrindą, nedidindami mokesčių gyventojams ir verslui. Nustatydami  bei reguliuodami vietos mokesčių tarifus didinsime savivaldybių kompetenciją ir galias.

Padaryti seniūnijas asignavimų iš savivaldybių biudžetų lėšų valdytojais joms priskirtoms funkcijoms atlikti.

Išplėtoti vidaus audito tarnybos veiklą. Atliksime auditus savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose ir savivaldybės įstaigose, šalinsime nustatytus trūkumus, priimsime nutarimus, užkertančius kelią piktnaudžiavimui, informuosime visuomenę apie atrastus pažeidimus.

Savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nustatyti prievolę teikti informaciją apie savivaldybės bei Europos Sąjungos lėšų panaudojimą, taip pat kitus visuomenės interesus liečiančius klausimus.

Mažinti ir optimizuoti savivaldybėje ir jos įstaigose dirbančių asmenų skaičių, naikinti „popierinius“ etatus. Tai darysime panaikindami besidubliuojančias funkcijas, mažindami gyventojams ir verslui reikalingų gauti leidimų, pažymų ir kitų biurokratinių dokumentų skaičių.

Įdiegti motyvacinę karjeros sistemą savivaldybės tarnautojams, pagrįstą kvalifikacijos kėlimu, materialiniu ir moraliniu skatinimu už gerą darbą.

Netoleruoti biurokratizmo, sprendimų vilkinimo, užtikrinti greitą kvalifikuotų sprendimų priėmimą. Sugriežtinti kontrolę, numatyti griežtesnę atsakomybę tarnautojams ir pareigūnams už jų padarytas netinkamas veikas arba neatliktas pareigas.

KOVA SU KORUPCIJA

Savivaldoje turi nebelikti korupcijos ir švogerizmo. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame: 

Suteikti savivaldybės tarnautojams ypatingą statusą ir didesnę asmeninę atsakomybę savo turtu, atlyginimu. Šalinti vyravusį nepotizmą. Objektyviai įvertinti savivaldybės darbuotojų kompetenciją, jiems skiriamų priedų ir priemokų pagrįstumą. Užtikrinti efektyvią priimamų sprendimų apskundimo galimybę.

Užtikrinti, kad visa informacija apie savivaldybės vykdomus projektus bei  priimamus sprendimus būtų skelbiama viešai.

Viešinti ir teikti gyventojams informaciją apie viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą ir šių sutarčių pataisas. Bendradarbiauti su žiniasklaida ir visuomene, atskleidžiant korupcijos atvejus ir pranešant apie piktnaudžiavimą pareigomis. Sudaryti projektų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisiją, į kurią būtų įtraukti ir visuomenės atstovai. 

Supaprastinti mokesčių mokėjimą, apskaitą ir atsiskaitomybę. Nustatysime aiškius, visiems suprantamus mokestinių prievolių savivaldybės biudžetui atidėjimo ir mokesčių lengvatų kriterijus.

SAVARANKIŠKOS BENDRUOMENĖS – STIPRI SAVIVALDYBĖ, STIPRI VALSTYBĖ

Savivaldos klausimai turi būti sprendžiami tik kartu su bendruomenėmis. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame:

Suteikti daugiau galių seniūnijoms ir bendruomenėms. Gyventojams suteikti teisę viešai rinkti seniūnus.

Suteikti seniūnams teisę ir finansines sąlygas tiesiogiai spręsti žemesnio lygmens vietos bendruomenių problemas. Stiprinti seniūnijų finansinį savarankiškumą, kad jos galėtų efektyviau atlikti savo funkcijas ir bendruomenės stiprėtų.

Įteisinti seniūnų atskaitomybę gyventojams, suteikdami jiems daugiau galimybių ir atsakomybės dalyvaujant vietos valdymo procese.

Įtraukti vietos bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas į aktyvesnę seniūnaitijų veiklą.

Sukurti tvarką, kad seniūnijai patvirtintos lėšos būtų skirstomos tik bendru seniūno, seniūnaičio ir bendruomenės pirmininko sutarimu, atsižvelgiant į svarbiausius bendruomenės poreikius.

Sukurti bendruomenių gyventojų socialinių problemų registravimo elektroninėje erdvėje sistemą, jų analizę ir sprendimų ieškojimą, procesus patikint vietos bendruomenių taryboms.

FINANSAI

Savivalda privalo turėti aiškius biudžeto išlaidų prioritetus, o pinigai negali būti švaistomi. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame: 

Prioritetinėmis vietos biudžeto išlaidų sritimis laikyti mediciną, švietimą ir kultūrą, teisingą socialinę paramą, komunalinių paslaugų plėtrą, gatvių ir kiemų tvarkymą. 

Užtikrinti skaidrų ir racionalų vietos biudžeto naudojimą. Taupyti biudžeto pinigus ir skaidrinti viešųjų pirkimų konkursus, atsisakyti abejotinos vertės, atitraukiančių lėšas nuo vietos gyventojams gyvybiškai svarbių reikmių ir didinančių savivaldybės įsiskolinimus, projektų.

Sumažinti nepagrįstai dideles šilumos ir kitų komunalinių paslaugų kainas. Inicijuoti sprendimus, kurie įpareigotų šilumos energijos gamybai naudoti pigesnį vietinių ir atsinaujinančių išteklių kurą, kurti investicinius projektus, kurie į šį gyvybiškai svarbų sektorių įneštų konkurencijos ir taip atpigintų nepamatuotai dideles šilumos ir kitų paslaugų kainas.

Išnaudoti palankų metą nupirkti daugiau socialinių būstų, nes tai - vienas iš geriausių būdų paremti nepasiturinčią šeimą, ypač auginančią vaikus. Tam panaudoti ne tik vietinių biudžetų, bet ir suinteresuotų investuotojų lėšas.

Įkurti pramonės parkus su pilnai įrengtomis patalpomis smulkiam verslui, plėtoti vietos gamybinę infrastruktūrą ir specialias teritorijas potencialiems investuotojams, diegti vietines smulkaus verslo rėmimo programas, mažinti mokesčius naujai besikuriančiam verslui.

Į savivaldybės administracijos veiklos organizavimą ir sprendimų priėmimą realiai įtraukti visus Tarybos narius, nepriklausomai nuo jų politinės priklausomybės.

DAUGIAU GALIMYBIŲ JAUNIMUI

Savivaldybių ateitis priklauso nuo jaunimo ir vaikus auginančių šeimų, kurioms turi būti skirtas ypatingas dėmesys. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame: 

Kiekviename rajone ar mieste įsteigti mokymo įstaigas, kuriose jaunimas galės mokytis asmenybės ugdymo ir lyderystės įgūdžių. Siekti, kad kuo daugiau  jaunų žmonių turėtų sąlygas pradėti verslą.

Prioriteto tvarka finansuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus, teikiančius įvairias socialines paslaugas ir sudarančius vaikams bei jaunimui galimybę kokybiškai leisti laisvalaikį.

Skatinti jaunimo organizacijų kūrimąsi ir veiklą, stiprinti jų sąveiką su vietos savivalda bei bendruomenėmis, sudaryti galimybes reikšti savo nuomonę svarbiais klausimais.

Užtikrinti kokybiškų profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų jaunimui teikimą bei nemokamas konsultacijas.

Remti jaunas šeimas - padėti joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant būstą, kompensuoti arba padėti gauti kompensacijas palūkanoms. Savivaldybė prisidės prie pagalbos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms naujos statybos arba renovuotą būstą.

Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems tėvams gimus vaikui, savivaldybė mokės papildomą vienkartinę vaiko išmoką, todėl tėvai gaus dvigubai didesnę paramą nei iki šiol.

Sukurti vaikų priežiūros sąlygas. Nesant ar trūkstant ikimokyklinių įstaigų – darželių, juos  steigti.

Savivaldybėje skatinti steigtis arba inicijuoti steigimąsi viešųjų įstaigų, kurios už priimtiną kainą užtikrintų vaikų pavėžėjimą iki būrelių.

REMSIME VERSLĄ, KURIANTĮ NAUJUS GAMINIUS, PASLAUGAS IR NAUJAS DARBO VIETAS

Naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas kuriantis verslas savivaldybėms yra ypatingai svarbus. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame: 

Didinti smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remti darbo vietas savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą. Sudaryti palankias sąlygas savivaldybėje steigtis pramonės įmonėms. Ypač skatinsime įmones, kuriančias aukštą pridėtinę vertę.

Suteikti žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas priklausomai nuo investicijų sumos ir naujų darbo vietų skaičiaus sukūrimo. Suteikti finansinę paramą toms įmonėms, kurios ketina kurti, plėtoti ir teikti naujus arba ženkliai pagerintus gaminius, paslaugas.

Skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, kuriantį naujas technologijas ir inovacijas. Užtikrinti išsamios informacijos apie verslo finansavimą ir paramą bei galimybes dalyvauti smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programose prieinamumą verslo subjektams.

Remti ir kompensuoti dalyvavimą bei patiriamas išlaidas nacionalinėse ir tarptautinėse parodose pristatant savo produkciją.

Kurti savivaldybių ir verslo kooperaciją. Tai daryti steigiant darbo vietas verslo ir paslaugų sferose, rengiant investicinius projektus.

Siekti sudaryti palankesnes sąlygas su sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų užimtumui, skatinsime darbdavius kurti daugiau darbo vietų.

Įgyvendinti žmonių su negalia integraciją į visuomenę, sudarydami jiems lengvatines sąlygas kurti savo verslą, kelti kvalifikaciją bei persikvalifikuoti, siekti  karjeros ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.

Pritaikyti viešojo transporto grafikus, kad darbuotojams būtų patogu vykti į ir iš darbo; tai naudinga ir verslui. Tam suderinsime miesto ir tarpmiestinius viešojo transporto grafikus.

ŠVIETIMAS

Švietimo sistema turi užtikrinti mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame:

Kurti optimalų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo ugdymo įstaigų tinklą, užtikrinantį ugdymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Užtikrinti tolygų visų tipų mokyklų išsidėstymą savivaldybėje,. Pertvarkant mokyklų tinklą pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.

Sudaryti palankias sąlygas tėvams derinti darbą ir vaikų priežiūrą. Plėsti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą mikrorajonuose, miesteliuose, kaimo vietovėse.

Užtikrinti skaidrų vaikų ir mokinių priėmimą į švietimo įstaigas. To siekti gerinant vaikų ir mokinių registracijos ir eilių sudarymo procesus.

Užtikrinti, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, turėtų lygias galimybes įgyti tinkamą išsilavinimą ir kurti savo ateitį, kad būtų visokeriopai remiamos nepasiturinčios šeimos ir plečiamos jų galimybės išbristi iš skurdo. Taip pat spręsime tokių vaikų maitinimo mokyklose kelis kartus per dieną problemas, mokymo priemonių, aprangos ir kt. įsigijimo klausimus.

Sukurti saugią mokyklos aplinką. Stabdyti vaikų fizinį ir emocinį žeminimą, smurtą. Užtikrinti kvalifikuotą psichologo ir socialinio pedagogo pagalbą. Užtikrinti saugias, aptvertas, apšviestas mokyklų teritorijas, pagal galimybę įrengti vaizdo kameras.Ugdyti visuomenės sąmoningumą mokinių profesinio orientavimo srityje, skatinant verslo, švietimo, nevyriausybinių organizacijų, mokslo ir savivaldos bendradarbiavimą. Sukurti efektyvią mokinių profesinio orientavimo sistemą, užtikrinančią mokinių ugdymo karjeros, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas.

Sudaryti galimybę visiems mokiniams tobulėti ne tik ugdymo įstaigose, bet ir pagal pomėgius lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus, kur jie galės ugdyti ir tobulinti savo talentus, gebėjimus ir įgūdžius, kultūringai praleisti laisvalaikį, sveikai gyventi, sportuoti. Švietimas dabartinėje technologinio progreso civilizacijoje turi atlikti ne vien žinių perdavimo vaidmenį, todėl skatinsime lyderystės ir talentų ugdymą.

Didinti neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovę ir prieinamumą, steigiant neformalaus ugdymo filialus skirtingose savivaldybės vietose.  Steigti muzikos, dailės, sporto, meno mokyklų filialus miesteliuose.

Skatinti vaikų užimtumą vasaros metu. Finansuoti vaikų stovyklas.

Siekiant pritraukti ir paskatinti trūkstamų specialybių pedagogus dirbti pedagoginį darbą, suteikti pagalbą mokytojams įgyjant papildomų kompetencijų ir teisę mokyti kito dalyko.

Sudaryti tinkamas darbo, buities ir kitas sąlygas mokytojams, dirbantiems kaimo vietovėse.

Pagal galimybes didinti savivaldybės investicijas, užtikrinant bendrojo ugdymo mokyklų renovavimą, aprūpinimą šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Visus sprendimus dėl mokyklų renovavimo, sporto infrastruktūros atnaujinimo ir naujai įrengiamų sporto aikštelių išdėstymo savivaldybės teritorijoje derinsime su gyventojais.

Užtikrinti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose maistas būtų gaminamas iš  ne mažiau kaip 80 proc. ekologiškų produktų.

Visiems gyventojams be išimties sudaryti lygias galimybes prisitaikyti prie besikeičiančių socialinių ir ekonominių sąlygų ir aktyviai dalyvauti kuriant miesto, rajono ateitį. Palaikysime ir kompensuosime mokymosi ir tobulinimosi programas darbo vietose.

Vystant bendradarbiavimą tarp mokslo, verslo ir savivaldos, įkurti pažintinius mokslo centrus mokiniams regionuose.

SAUGI, SVEIKA, EKOLOGIŠKA IR GRAŽI APLINKA, PATOGUS IR ŠILTAS BŪSTAS

Savivalda gyventojams privalo užtikrinti saugią, sveiką, ekologišką ir gražią aplinką, kurioje oriai ir patogiai jausis visi gyventojai. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame:

Formuoti ir aukcionuose nuomoti sklypus individualioms statybos. Asmenims, išsinuomotame sklype pasistačiusiems individualų namą, suteiksime teisę jį įsigyti. Padėsime tvarkydami infrastruktūrą (įvažiavimus į teritoriją, inžinerines komunikacijas ir kt.) iki sklypo ribos.

Sukurti veiksmingą atliekų tvarkymo sistemą. Peržiūrėti ir optimizuoti atliekų tvarkymo kainodarą. Maksimaliai apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo taršos atliekomis poveikio. Kartu su vietos gyventojais svarstyti kokį atliekų tvarkymo modelį priimti.

Užtikrinti principo “teršėjas moka” įgyvendinimą. Gerinti ekologinį gyventojų švietimą. Užtikrinti geriamo vandens kokybę, oro taršos ir triukšmo mažinimą, nuotekų valymą.

Įtraukti vietos bendruomenes į aplinkosauginę veiklą, skatinti ekologišką vartotojų elgesį, formuoti įgūdžius ir stiprinti atsakomybę už aplinkos būklę.

Skatinti alternatyvių energijos šaltinių naudojimą. Mes už tai, kad kiekviena savivaldybė užtikrintų ir skatintų gamtos išteklių naudojimą, atsižvelgiant į gamtos atsinaujinimo galimybes.

Skatinti gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas naudoti kuo daugiau atsinaujinančių šaltinių – vandens, vėjo, biodujų geoterminę, saulės – energijos bei išnaudoti biomasės galimybes, jais keisti dabar naudojamus energijos šaltinius (naftą, dujas). 

Skirti ypatingą dėmesį parkų ir kitų žaliųjų zonų tvarkymui. Siekti, kad parkai taptų šeimų, auginančių vaikus, bendruomenių gyventojų ir svečių poilsio zonomis.

Griežtinti baudas asmenims, nesilaikantiems viešosios tvarkos. Siekti griežtinti atsakomybę asmenims, nesilaikantiems gyvūnų priežiūros ir laikymo taisyklių.

Sukurti visiškai naują būsto atnaujinimo, modernizavimo, racionalaus energijos išteklių vartojimo programą. Dauguma daugiabučių gyvenamųjų namų yra ekonomiškai neefektyvūs. Daugiabučiuose gyvena skirtingų socialinių sluoksnių ir amžiaus gyventojai, kuriems sunku priimti vieningus sprendimus, todėl padėsime daugiabučių namų savininkams atnaujinti ir modernizuoti pasenusius ir dideles eksploatacines išlaidas turinčius daugiabučius namus.

Bendradarbiaujant su bankais sukurti programą, kad renovacija būtų vykdoma specialaus valstybinio fondo lėšomis. Tai fondas, į kurį suplauks po renovavimo sutaupytos lėšos ir taip bus padengtos visos išlaidos, neliečiant butų savininkų biudžetų. Po išlaidų renovacijai padengimo savininkai pradės mokėti mažesnes sąskaitas už komunalines paslaugas (už elektrą, vandenį, šilumą).

Suteikti galimybę savivaldai išsaugoti viešąsias paslaugas teikiančias įmones tam, kad būtų užtikrinta palankiausia teikiamų paslaugų kaina gyventojams.

Stabdyti komunalinių paslaugų kainų augimą. Atidžiai stebėti šias paslaugas teikiančių įmonių veiklą, fiksuoti ir bausti už pasitaikančius pažeidimus. Ypač griežtai bus baudžiama už piktnaudžiavimą, nereikalingų paramų skyrimą.

Sutvarkyti daugiabučių aplinką, įrengti vaikų žaidimo aikšteles. Pasirūpinti efektyviu ir racionaliu gatvių apšvietimu - atnaujinti gatvių šviestuvus į ekonomiškus. Taip pat rūpinsimės gatvių asfaltavimu,  šaligatvių tvarkymu, atnaujinimu bei priežiūra.

Įrengiant papildomas parkavimo vietas spręsti automobilių parkavimo miestuose, ypač daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, problemas.

Sureguliuoti susisiekimą, kad jis taptų patogesniu. Pėtoti visuomeninį transportą, gerinti autobusų, troleibusų ir taksi paslaugas. Užtikrinti, kad tokios paslaugos būtų teikiamos už sąžiningą kainą.

Mažinti viešojo transporto įkainius, palaipsniui pereiti prie nemokamo viešojo transporto.

Įvedant papildomus maršrutus ir keičiant grafikus gerinti susisiekimo su rajono centru ir miestu galimybes kaimo gyventojams. 

SVEIKAS ŽMOGUS – SVEIKA ŠEIMA, SVEIKA BENDRUOMENĖ, SVEIKA, STIPRI IR SAUGI VALSTYBĖ

Savivaldybėse privalo būti sukurtos palankios sąlygos pirminės sveikatos priežiūros  paslaugų  kokybei ir prieinamumui gerinti. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame: 

Priartinti medicinos pagalbos teikimą prie paciento, stiprinant šeimos gydytojo instituciją, ypač kaimo vietovėse, arba užtikrinant patogų gydymo įstaigų pasiekiamumą visuomeniniu transportu.

Įgyventi skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems, dirbti miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.

Plėtoti specializuotas ambulatorines paslaugas bei jų teikimą namuose: dienos stacionarą, dienos chirurgiją, ambulatorinę reabilitaciją, psichosocialinę bei psichologinę pagalbą. Suteikti visuomenei pagalbą ir žinias apie pagyvenusių žmonių sveikatos specifiką, skatinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių savanorystės procesus sveikatinimo, gerontologinių paslaugų, paliatyvios pagalbos teikimo srityse. 

Užtikrinti kokybišką antrinio asmens sveikatos priežiūros lygio paslaugų prieinamumą.

Sudaryti specialią programą pagyvenusių žmonių sveikatai stiprinti ir gyvenimo kokybei gerinti. Plėsti bendruomenių slaugos ir ilgalaikės globos namų tinklą.

Sudaryti vienodas sąlygas privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų veiklai. Skatinsime ambulatorinių diagnostikos centrų steigimą, pirminės sveikatos priežiūros tinklo plėtrą.

Užtikrinti reguliarų gydytojų ir slaugytojų organizacijų atstovavimą, sprendžiant sveikatos klausimus, tariantis dėl sveikatos sistemos tobulinimo bei rengiant ir įgyvendinant sveikatos paslaugų teikimo standartus.

Siekti kuo greitesnių ir efektyvesnių greitosios medicinos pagalbos tarnybos paslaugų. Kelsime darbuotojų kvalifikaciją, užtikrinsime tinkamą specialistų poreikį, aprūpinsime šiuolaikinėmis darbo  priemonėmis. Ypatingą dėmesį skirsime kaimo vietovėms.

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tobulinti pacientų aptarnavimo kultūrą. Ypatingą dėmesį skirsime efektyviam aptarnavimo kokybės valdymui.

Skatinti sveikos gyvensenos principus, ankstyvą ligų diagnostiką ir profilaktiką. Remti atsakingus gyventojus, siekiančius išsaugoti ir stiprinti sveikatą, ypatingą dėmesį skirti vaikų ir jaunosios kartos sveikatai.

Įgyvendinti profilaktines vėžio bei širdies ir kraujagyslių ligų programas, sukuriant gyventojų kvietimų profilaktiniam patikrinimui sistemą mieste, rajone. Palaikyti įvairias akcijas, prevencines priemones, kuriomis siekiama išvengti susirgimų.

Sveikos gyvensenos ugdymą diegti nuo vaikystės per ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo programas.

Siekti, kad bendrojo lavinimo mokyklose mokiniai būtų maitinami sveiku, ekologišku maistu.

Sudaryti prieinamas sąlygas visiems gyventojams, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, pajamų ir socialinio statuso, būti fiziškai aktyviems laisvalaikio metu. Skatinti gyventojų iniciatyvas organizuojant fizinio aktyvumo veiklas bei teikiant sporto paslaugas.

Didinti savivaldybių atsakomybę už gyventojų sveikatos stiprinimą ir ugdymo veiklą. Tai darysime skirdami adekvatų finansavimą, plėtodami visuomenės sveikatos biurų tinklą.

Stiprinti visuomenės psichikos sveikatos būklę. To sieksime ugdydami bendruomeniškumo ir solidarumo jausmą visuomenėje. Ypatingą dėmesį kreipsime į savižudybių prevenciją.

KOKYBIŠKOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Savivaldybės privalo užtikrinti kokybiškas ir savalaikes socialines paslaugas gyventojams. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame: 

Identifikuoti žmones, kuriems reikalinga nuolatinė pagalba. Remti juos ir jų šeimas, teikti konsultacijas, operatyviai spręti visus  klausimus. Siekdami pagerinti jų padėtį, pasitelksime įvairių organizacijų ir pavienių asmenų paramą.

Įgyvendinti aktyvią gyventojų aprūpinimo socialiniais būstais programą. Sieksime kiekvienoje savivaldybėje socialiniais būstais aprūpinti visus socialiai remtinus ir kriterijus atitinkančius gyventojus.

 Užtikrinti sąlygas suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems negalią turinčius vaikus, senyvo amžiaus žmones, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Kurti savivaldybės institucijas, kurios, susirgus artimiesiems ar esant kitokioms priežastims, galėtų teikti laikinas sergančių ir neįgalių žmonių priežiūros ir slaugos paslaugas.

Atsižvelgdami į pagyvenusių, vienišų žmonių poreikius ir galimybes, siekti kuo daugiau socialinių paslaugų teikti asmens namuose, dienos socialinės priežiūros centre, plėtoti nestacionarias paslaugas.

Skatinti neformalią pagalbą šeimoms, prižiūrinčioms neįgaliuosius. Organizuoti neįgaliųjų reabilitaciją, ugdymą, padėti jiems dalyvauti įvairiuose kultūros, sporto renginiuose, bendruomenės gyvenime. 

Užtikrinti, kad žmonių su negalia veikla būtų organizuojama kokybiškai, sukeltų kuo mažiau nepatogumų ir kliūčių. Sudaryti visiems vienodas sąlygas gyventi visavertį ir prasmingą gyvenimą.

Plėsti ir didinti galimybes gauti paslaugas šeimai. Remti nevyriausybines organizacijas, kurios teikia psichologinę pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizę (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybos, atsiradusios įvairios priklausomybės ir kt.) ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų (netektis, skyrybos ir kt.), jų šeimoms, artimiesiems.

Gerinti prastos būklės socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę, plėsti dienos centrus, skirtus vaikams iš socialinės rizikos šeimų.

Identifikuoti reikalingiausią infrastruktūrą (įėjimus, įvažiavimus ir kt.) neįgaliesiems. Prioriteto tvarka vykdyti rekonstrukcijas ir pritaikyti patogiam neįgaliųjų naudojimui.

Plėsti galimybes patyrusiems smurtą šeimose, taip pat socialinės rizikos bei socialiai remtiniems asmenims, laikinai apsigyventi tam skirtose patalpose.

SKATINSIME KULTŪROS LAVINIMĄ

Savivalda privalo užtikrinti sąlygas nuo mažens ugdyti žmogaus gebėjimus dalyvauti kultūroje, puoselėti savo kūrybiškumą. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame:

Užtikrinti tinkamą kultūros, kaip turinčios įtakos asmenybės dvasinių vertybių formavimui, finansavimą.

Išsaugoti ir puoselėti miesto, rajono kultūros tapatumą. Siekti apsaugoti kultūros vertybes, plėsti ir gerinti kultūros įstaigų – bibliotekų, muziejų, teatrų, kultūros centrų, kultūrinių bendrijų, tautinių bendruomenių – kultūrinę veiklą.

Sudaryti sąlygas vietos bendruomenių meninei saviraiškai, skatinti naujas kultūrinio gyvenimo ir žmonių bendravimo formas. Skatinti bendruomenių kultūrines iniciatyvas, remti ir populiarinti mėgėjų kūrybą, puoselėti dainų ir šokių švenčių tradicijas.

Užtikrinti kultūros prieinamumą visiems. Ypač skatinsime vaikų ir jaunimo kūrybines iniciatyvas, centrų ir klubų kūrimąsi, remsime šių įstaigų ir organizacijų lankymą vaikams iš daugiavaikių bei socialinės rizikos šeimų.

Inicijuoti nemokamus renginius – muziejų lankymo dienas, koncertus bažnyčiose, įvairius kultūros renginius kitose viešose vietose.

Skatinti vaikų ir jaunimo kūrybines iniciatyvas, centrų ir klubų kūrimąsi, nemokamą šių įstaigų ir organizacijų lankymą vaikams iš remtinų šeimų.

Skatinti meninės kūrybos įvairovę. Prioritetą teikti turinio kokybei, remti aukštos vertės žiniomis ir kūrybiniais gebėjimais grindžiamą meno profesionalų veiklą.

Pagal savivaldybės išgales tęsti kultūros institucijų – bibliotekų, muziejų, teatrų, kultūros centrų – modernizavimą, tam panaudodami ir ES struktūrinių fondų paramos lėšas.

SPORTAS, SVEIKATA IR VISAVERTIS GYVENIMAS

Atsižvelgiant į pasikeitusias gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas savivaldybėse turi keistis ir sporto ugdymo tikslai bei pobūdis. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame: 

Siekti, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų įrengti sveikatingumo ir sporto kompleksai, tam pritaikant nenaudojamus pastatus (buvusias mokyklas, sandėlius ir kitas patalpas).

Didinti sporto klubų, kuriuose veiktų funkcinės sveikatinimo programos, finansavimą, taip pat sporto centrų plėtrą, pritraukiant privačius investuotojus.

Pasirūpinti, kad prie įstaigų ir organizacijų būtų sudaryta galimybė privažiuoti dviračiu ir būtų įrengtos dviračių laikymui skirtos zonos. Plėsti infrastruktūrą, kad kuo daugiau  kelių ir gatvių  turėtų dviračiams skirtas juostas, kad būtų sukurta dviračių nuomos sistema miestuose ir miesteliuose.

Remti seniūnijų ir bendruomenių iniciatyvas, kuriančias sąlygas fiziniam aktyvumui skatinti.

Kiekviename daugiabučių namų komplekse siekti įrengti bent po vieną vaikų žaidimo aikštelę, aprūpintą fizinį aktyvumą skatinančiais įrenginiais. Plėsti rekreacinio poilsio vietų, aktyvaus poilsio aikštelių tinklą.

Plėsti dviračių ir pėsčiųjų takų projektavimą bei statybą, plėsti rekreacines teritorijas, pirmenybę skiriant visuomenės sveikatos interesams.

Sudaryti galimybę privažiuoti dviračiu prie visų savivaldybės įstaigų bei organizacijų. Įrengti dviračių laikymui skirtas zonas. Siekti, kad kuo daugiau kelių ir gatvių turėtų dviračiams  skirtas  juostas, kad parkuose, seniūnijų centruose, poilsio zonose būtų sukurta dviračių  nuomos sistema.

Skatinti bendruomenių fizinio aktyvumo ir užimtumo projektus bei savanorių, ypač jaunimo, veiklą sporte.

Remti talentingus vaikus ir jaunimą, sportininkų rinktines. Rūpintis jų meistriškumo tobulinimu, išsaugoti ir plėsti sportininkų rengimui skirtus sporto ugdymo centrus, mokyklas, steigti tokių sporto centrų, mokyklų filialus atokesniuose miesteliuose, kaimuose.

SAUGUS ŽMOGUS – SAUGI BENDRUOMENĖ – SAUGI VALSTYBĖ

Savivaldybės gyventojams privalo užtikrinti saugią aplinką ir viešąją tvarką. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame:

Maksimaliai gerinti sąlygas pareigūnams, saugantiems visuomenę, kad šios tarnybos tarnautojai būtų motyvuoti ir kvalifikuotai atliktų savo pareigas.

Siekti aktyvesnio policijos, gyventojų, bendruomenės ir nevyriausybinių  organizacijų bendradarbiavimo.

Remti bendruomenių iniciatyvas, nukreiptas teritorijų saugumui, saugiai kaimynystei užtikrinti.

Renovuoti ir pakeisti gatvės apšvietimo šviestuvus, kad būtų užtikrintas gatvių apšvietimas tamsiuoju paros metu.

Remti prevencinius projektus nusikalstamumui mažinti. Įrengti stebėjimo kameras kriminogeniniu atžvilgiu pavojingiausiose vietose.

Užtikrinti valstybės garantuotą teisinės pagalbos, apimančios kiekvieno asmens teisę konsultuotis teisės klausimais, kokybę ir prieinamumą. Siekti šių paslaugų teikimo viešumo, prieinamumo. 

STIPRUS IR GYVYBINGAS KAIMAS, STIPRŪS REGIONAI, STIPRI LIETUVA

Stiprindami kaimą, didindami užimtumą ir kurdami naujas darbo vietas, sudarysime išskirtines sąlygas kurtis ir plėstis smulkiems ir vidutiniams ūkiams, remsime  ekologinių ir nacionalinės kokybės produktų gamybą. Todėl mes, Darbo partija, įsipareigojame:

Skatinti ir remti tradicinės ir netradicinės žemės ūkio gamybos (vaistažolių ir prieskoninių augalų, grybų, uogų, vaisių ir daržovių, kalakutų, triušių auginimo, bitininkystės, vidaus vandenų žuvininkystės) vystymą.

Papildomai remti ir skatinti gyvulininkystės ūkių kūrimąsi bei jų kooperaciją, taip pat žemės ūkio produktų perdirbimą ūkiuose.

Rūpintis, kad ateities kartoms išliktų nenualinta žemės ūkio paskirties žemė ir  švari aplinka.

Remti ir skatinti alternatyvią veiklą kaime, kuriančią darbo vietas. Atgaivinti smulkius verslus ir amatus kaime.

Sukurti programas jaunų žmonių ir specialistų pritraukimui į kaimą. Vykdyti švietėjišką darbą su jaunais žmonėmis, sudarant jiems sąlygas įsikurti (įsigyti būstą, ieškoti darbo, vykdysime priešmokyklinių įstaigų – darželių plėtrą).

Rūpintis kaimo gyventojų kompiuteriniu raštingumu, pasinaudojant bibliotekų, mokyklų galimybėmis.

Gerinti kelių ir gatvių būklę (vietinių kelių) kaimuose, sparčiau vykdyti žvyrkelių asfaltavimą.

Rūpintis kaimo turizmo plėtra. Toliau plėtoti Turizmo informacijos centrų tinklą, rūpintis, kad juose netrūktų specialistų darbui su rajono turizmo plėtra.

Plėsti laisvalaikio ir poilsio praleidimui skirtas paslaugas, įvairias edukacijas. Didinti investicijas į turizmo sektorių.