Statutas

Darbo partija - tai visiems atvira centro politinė partija
1. Partijos veiklos nuostatai, principai

1.1. Darbo partija (toliau – Partija) - tai visiems atvira centro politinė partija, kurios pagrindinis tikslas – sukurti stiprią, demokratiniais principais valdomą teisinę valstybę, pasiekusią aukštą ekonominės, socialinės, sveikatos ir kultūrinės raidos lygį.
1.2. Partijos veiklos principai:
1.2.1. savanoriškumas - į Partiją įstojama ir išstojama laisva valia;
1.2.2. demokratiškumas - sprendimai Partijoje priimami kolegialiai, daugumos nuomone;
1.2.3. tolerancija - pagarba kitokiai nuomonei ir įsitikinimams;
1.2.4. viešumas - Partija yra atvira visuomenei, užtikrina veiklos viešumą. 

2. Partijos uždaviniai

2.1. Demokratinės, modernios visuomenės sukūrimas.
2.2. Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, jų apsauga ir gynimas. Nuosavybės neliečiamumo stiprinimas.
2.3. Visuomenės pastangų telkimas, siekiant Lietuvą įtvirtinti kaip demokratinę, modernios civilizacijos ir turtingą valstybę Europos Sąjungoje, NATO ir pasaulyje.
2.4. Nuosekli šalies vidaus politika, kuri leistų realiai užtikrinti visuomenės narių teisinę lygybę, asmens laisvę, saugumą ir atsakomybę, pagarbą šeimai, tradicijoms ir nuolatinį šalies visuomenės gerovės kūrimą.
2.5. Pasiaukojamas darbas Lietuvos žmonių gerovei.

3. Narystė Partijoje

3.1. Partijos nariais gali būti rinkimų teisę turintys, 18 metų sulaukę Lietuvos Respublikos piliečiai bei Lietuvos Respublikoje gyvenantys kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,  pripažįstantis šį statutą bei Partijos programą ir nesantys Lietuvos ir (ar) kitų šalių partijų, politinių judėjimų ar kitų politinių organizacijų nariais.
3.2. Asmuo, norintis tapti Partijos nariu ir turintis bent dviejų Partijos narių rekomendacijas, užpildo nustatytos formos prašymą, kuris yra pateikiamas Partijos skyriaus (toliau – Skyrius) tarybai arba Partijos prezidiumui (toliau – Prezidiumas). Klausimas dėl kandidato priėmimo į Partiją svarstomas artimiausiame Skyriaus tarybos (arba Prezidiumo) posėdyje. Prašymai dėl priėmimo į Partiją nesvarstomi likus 14 dienų ar mažiau iki Skyriaus susirinkimo.
3.3. Partijos narys gali būti tik vieno Skyriaus nariu. Partijos narys gali pereiti iš vieno Skyriaus į kitą Skyrių tik esant Partijos nario raštiškam prašymui ir priimančio Skyriaus tarybos nutarimui.
3.4. Naujai priimtam nariui išduodamas Partijos nario pažymėjimas ir ženklelis. 
3.5. Partijos narių apskaitos ir narių sąrašų sudarymo tvarką tvirtina Prezidiumas. 

4. Partijos narių teisės ir pareigos

4.1. Partijos narys turi teisę:
4.1.1. rinkti kitus ir būti išrinktas į Partijos kolegialų valdymo bei kitus valdymo organus;
4.1.2. teikti siūlymus ir gauti atsakymus;
4.1.3. dalyvauti Partijos valdymo organų susirinkimuose, kituose renginiuose ir posėdžiuose, aktyviai reikšti ir pagrįstai bei argumentuotai ginti savo nuomonę;
4.1.4. siūlyti Partijos kandidatus ir būti iškeltam Partijos kandidatu į valstybės, Europos Sąjungos bei vietos valdžios ir valdymo institucijas;
4.1.5. kreiptis į Partijos organus dėl teisinės, moralinės ir kitokios paramos; 
4.1.6. susipažinti su Partijos bei jos valdymo organų priimtais dokumentais; 
4.1.7. išstoti iš Partijos, sustabdyti savo narystę Partijoje. 
4.2. Partijos nario pareigos:
4.2.1. įgyvendinti Partijos programą, laikytis Partijos statuto, dalyvauti Partijos veikloje;
4.2.2. nario veikla neturi prieštarauti Partijos valdymo organų nutarimams;
4.2.3. neveikti prieš kitą Partijos narį, būti tolerantiškam kitiems Partijos nariams, gerbti jų nuomonę, pažiūras, teises;
4.2.4. ginti Partijos nuostatas, gerą vardą ir principus;
4.2.5. propaguoti Partijos siekius, ginti jos garbę;
4.2.6. rūpintis Partijos narių skaičiaus augimu;
4.2.7. laiku mokėti nario mokestį;
4.2.8. Partijos prezidiumui, tarybai, skyriaus tarybai nusprendus, Partijos nariai privalo atsiskaityti atitinkamai Partijos institucijai dėl šio statuto, Partijos programos vykdymo;
4.2.9. visų lygių rinkimuose Partijos keliami kandidatai turi pasirašyti ir vykdyti Sąžiningumo deklaraciją, kurią tvirtina Partijos suvažiavimas.

5. Narystės Partijoje sustabdymas, nutraukimas ar pašalinimas iš Partijos

5.1. Narystė Partijoje gali būti sustabdyta: 
5.1.1. raštišku nario prašymu, kuris pateikiamas Skyriaus tarybai arba Prezidiumui;
5.1.2. skyriaus tarybos arba Prezidiumo iniciatyva.
5.2. Motyvuotą sprendimą sustabdyti narystę Partijoje priima Skyriaus taryba arba Prezidiumas. Sprendime nurodomas konkretus terminas, iki kada sustabdoma narystė arba laikotarpis, kai termino negalima nustatyti dėl žinomų priežasčių.
5.3. Narys, sustabdęs savo narystę arba kurio narystė yra sustabdyta, netenka Partijoje visų teisių, išskyrus teisę kreiptis į Skyriaus tarybą ar Prezidiumą dėl narystės atkūrimo arba nutraukimo. Šis narys privalo laikytis Partijos statuto. 
5.4. Narystė Partijoje nutrūksta:
5.4.1. išstojus iš Partijos;
5.4.2. pašalinus iš Partijos;
5.4.3. nariui mirus.
5.5. Narys, pageidaujantis išstoti iš Partijos, raštu teikia prašymą dėl išstojimo Skyriaus tarybai arba Prezidiumui. Kartu su prašymu išstoti iš Partijos narys turi grąžinti Partijos nario pažymėjimą. Narys laikomas išstojęs iš Partijos prašymo išstoti pateikimo dieną. Jei narys per 7 kalendorines dienas nuo raštiško pareiškimo išstoti iš Partijos pateikimo dienos atsiima savo prašymą, jis grąžinamas į Partijos narių sąrašą. Narys, išstojęs iš Partijos, po 6 mėnesių gali kreiptis dėl pakartotinio priėmimo į Partiją statuto nustatyta tvarka.
5.6. Partijos Etikos komisijai pateikus išvadą Skyriaus taryba, Taryba arba Prezidiumas turi teisę pašalinti iš Partijos narį dėl tokių priežasčių: 
5.6.1. pažeidus Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, valstybės politikų elgesio kodeksą, šį statutą;
5.6.2. už elgesį ar agitaciją, nesuderinamą su Partijos tikslais bei Partijos valdymo organų sprendimais;
5.6.3. nesumokėjus Partijos nario mokesčio daugiau nei vienerius metus.
5.7. Narys turi teisę per 30 kalendorinių dienų apskųsti Skyriaus tarybos sprendimą nutraukti arba sustabdyti jo narystę Partijos Etikos komisijai, kuri teikia motyvuotą išvadą Prezidiumui galutiniam sprendimui priimti. 
5.8. Nutraukus narystę Partijoje dėl statuto 5.4.2 punkte nurodytų priežasčių buvęs narys po vienerių metų gali kreiptis dėl pakartotinio priėmimo į Partiją statute nustatyta tvarka.
5.9. Narystės Partijoje sustabdymo, nutraukimo ir pašalinimo tvarką tvirtina Prezidiumas.

6. Garbės pirmininkas, garbės nariai ir rėmėjai

6.1. Buvusiam Partijos pirmininkui Suvažiavimas gali suteikti Partijos Garbės pirmininko vardą ir apdovanoti Partijos Garbės pirmininko ženkleliu.
6.2. Partija gali turėti Garbės narių, suteikiant šį vardą Partijos suvažiavimo nutarimu tiems asmenims, kurie ženkliai prisidėjo prie Partijos tikslų bei uždavinių įgyvendinimo ir apdovanoti juos Partijos Garbės nario ženkleliu.
6.3. Partijos Garbės pirmininkas turi teisę dalyvauti visuose Partijos renginiuose ir valdymo organų posėdžiuose. Partijos Garbės pirmininkas turi patariamojo balso teisę.
6.4. Partijos rėmėjais (toliau – Rėmėjai) gali būti asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nėra uždrausta užsiimti tokia veikla. 
6.5. Rėmėjai dalyvauja Partijos veikloje be balso teisės, teikia siūlymus, reiškia savo nuomonę dėl Skyrių veiklos ir pan. 
6.6. Rėmėjai registruojami Skyriuose arba Prezidiume.
6.7. Rėmėjų ir garbės narių skaičius neribojamas.

7. Partijos teritorinė struktūra

7.1. Teritorinė Partijos sąranga grindžiama skirstymu į skyrius ir grupes (jeigu yra skyriaus struktūroje), kurie veikia šiame statute apibrėžtos kompetencijos ribose.
7.2. Skyrius yra Partijos padalinys, steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas Partijos tarybos nutarimu Lietuvos Respublikos teritorijoje (savivaldybėse) arba užsienio valstybėse. Skyriaus ribos nustatomos pagal rinkiminių apygardų teritoriją. Skyriai turi grupes teritoriniuose vienetuose (seniūnijų, rinkiminių apygardų/apylinkių teritorijose).
7.3. Skyrių veiklą reglamentuoja Skyriaus nuostatai. Skyriaus pavyzdinius nuostatus tvirtina Partijos taryba.
7.4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Partijos programa, statutu, Suvažiavimo, Tarybos, Prezidiumo sprendimais,  Skyriaus nuostatais.
7.5. Skyriaus darbą organizuoja Skyriaus taryba, kuriai vadovauja Skyriaus pirmininkas, o jam nesant - Skyriaus pirmininko pirmasis pavaduotojas arba nesant pirmajam pavaduotojui - Skyriaus pirmininko paskirtas kitas pavaduotojas. 
7.6. Skyrių veiklos pagrindiniai uždaviniai: 
7.6.1. organizuoti ir vienyti Skyriaus narius bendrai veiklai įgyvendinant Partijos tikslus ir programą; 
7.6.2. organizuoti ir rengti rinkimų kampanijas; 
7.6.3. plėtoti Partijos ir Skyriaus ryšius su visuomene; 
7.6.4. palaikyti nuolatinius ryšius su Skyriaus teritorijoje išrinktais Partijos Seimo nariais bei atitinkamų savivaldybių tarybų nariais;
7.6.5. Skyriaus finansinę veiklą kontroliuoja Skyriaus Kontrolės komisija, vadovaudamasi Skyriaus nuostatais.

8. Skyriaus susirinkimas

8.1. Aukščiausias Skyriaus valdymo organas – Skyriaus susirinkimas, kuris kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus, arba kai to reikalauja ne mažiau kaip ¼ visų Skyriaus narių, taip pat Skyriaus taryba arba Skyriaus pirmininkas  Skyriaus nuostatų nustatyta tvarka. Susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Skyriaus narių. Jei susirinkime dalyvauja mažiau kaip pusė Skyriaus narių, kitas susirinkimas pagal tą pačią pirmojo susirinkimo darbotvarkę kviečiamas ne anksčiau kaip po 7 dienų ir ne vėliau kaip 20 dienų po pirmojo susirinkimo. Jeigu pakartotiniame susirinkime nerenkamas Skyriaus pirmininkas ir (ar) netvirtinami skyriaus valdymo organai, šiam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Jeigu pakartotiniame susirinkime renkamas Skyriaus pirmininkas ir (ar) tvirtinami Skyriaus valdymo organai, toks susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3  Skyriaus narių. Kai pakartotinas rinkiminis Skyriaus susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo, Prezidiumas artimiausiame posėdyje sprendžia dėl Skyriaus pirmininko galimybės toliau eiti Skyriaus pirmininko pareigas. 
8.2.Skyriaus susirinkimo funkcijos:
8.2.1. dvejiems metams renka Skyriaus pirmininką (Partijos narį). Skyriaus pirmininkas laikomas išrinktu, kai už jį balsavo daugiau nei pusė balsavime dalyvaujančių Skyriaus narių. Išrinktą Skyriaus pirmininką tvirtina Prezidiumas;
8.2.2. Skyriaus pirmininko siūlymu tvirtina Skyriaus tarybą dvejų metų kadencijai;
8.2.3. Skyriaus pirmininko siūlymu tvirtina Skyriaus pirmininko pavaduotojų skaičių;
8.2.4. Skyriaus pirmininko siūlymu tvirtina jo pirmąjį pavaduotoją ir kitus pavaduotojus;
8.2.5. atviru balsavimu renka Skyriaus Kontrolės komisiją (iš trijų asmenų);
8.2.6. tvirtina ir keičia Skyriaus nuostatus ir kitus Skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus, neprieštaraujančius Partijos programai bei šiam statutui arba paveda tai atlikti Skyriaus tarybai (išskyrus Skyriaus nuostatų tvirtinimą);
8.2.7. tvirtina Skyriaus veiklos programą, neprieštaraujančią Partijos programai ir statutui;
8.2.8. renka Skyriaus delegatus į Partijos suvažiavimą arba paveda tai atlikti Skyriaus tarybai ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui;
8.2.9. formuoja kandidatų sąrašą vietos savivaldybės tarybos rinkimams, kelia kandidatą į vietos savivaldybės tarybos narius – merus arba paveda tai atlikti Skyriaus tarybai ir teikia juos tvirtinti Partijos tarybai;
8.2.10. teikia Prezidiumui siūlymus dėl koalicijų, bendrų sąrašų su kitų partijų vietiniais skyriais sudarymo, kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo narius sąrašo sudarymo bei dėl kandidatų vienmandatėse rinkimų apygardose iškėlimo, kandidatus į Europos Parlamento narius ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus;
8.2.11. teikia Skyriaus kandidatus (Partijos narius) į renkamus Partijos valdymo organus;
8.2.12. išklauso ir tvirtina kasmetines Skyriaus tarybos, pirmininko veiklos ir rinkimų kampanijų ataskaitas;
8.2.13. išklauso ir tvirtina Skyriaus Kontrolės komisijos ataskaitą apie Skyriaus finansinę būklę;
8.2.14. išklauso savivaldybės tarybos (Partijos narių) bei LR Seimo narių (Partijos narių) metinę ataskaitą;
8.2.15. svarsto kitus darbotvarkės klausimus.
8.3. Skyriaus susirinkimo nutarimai priimami paprasta Skyriaus susirinkime dalyvaujančių Skyriaus narių balsų dauguma.
8.4. Skyriaus susirinkimai, prireikus, gali būti organizuojami elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka.

9. Skyriaus konferencija

9.1. Tarp Skyriaus susirinkimų Skyriaus konferencija yra aukščiausias Skyriaus valdymo organas, kuris kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus (jei nėra kviečiamas Skyriaus susirinkimas), arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/8 visų Skyriaus narių, taip pat Skyriaus taryba arba Skyriaus pirmininkas Skyriaus nuostatų nustatyta tvarka. 
9.2. Skyriaus konferenciją galima kviesti kai Skyriuje užregistruota ne mažiau kaip 500 Partijos narių.
9.3. Konferencija laikoma teisėta, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Skyriaus grupėse išrinktų delegatų skaičiuojant atstovavimo normą ne didesnę kaip vienas delegatas penkiems Skyriaus grupės nariams. Konkrečią atstovavimo normą ir delegatų rinkimo tvarką nustato Skyriaus taryba.
9.4. Jei Konferencijoje dalyvauja mažiau kaip pusė delegatų, kita konferencija, pagal tą pačią pirmosios Konferencijos darbotvarkę, kviečiama ne anksčiau kaip po 7 dienų ir ne vėliau kaip 20 dienų po pirmosios konferencijos. Šiai konferencijai netaikomas kvorumo reikalavimas.
9.5. Skyriaus konferencija turi visą Skyriaus susirinkimo kompetenciją, išskyrus Skyriaus pirmininko rinkimą, Skyriaus valdymo organų tvirtinimą, Skyriaus nuostatų tvirtinimą
9.6. Skyriaus konferencijos nutarimai priimami paprasta Skyriaus konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
9.7. Skyriaus konferencijos prireikus, gali būti organizuojami elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka.

10. Skyriaus taryba

10.1. Tarp Skyriaus susirinkimų ir konferencijų Skyriaus taryba yra aukščiausias Skyriaus valdymo organas.
10.2. Skyriaus tarybą sudaro: Skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, grupių vadovai, šio Skyriaus komitetų pirmininkai, šio skyriaus atstovai LR Seime, Vyriausybėje (ministrai ir viceministrai), savivaldybės taryboje, savivaldybės administracijos direktoriai (šio Skyriaus nariai), Jaunimo organizacijos DARBAS narys (šio Skyriaus narys) ir kiti Skyriaus susirinkimo patvirtinti Partijos nariai.
10.3. Jeigu einantis tam tikras pareigas Skyriaus tarybos narys keičiamas, kitas einantis tas pareigas narys automatiškai tampa Skyriaus tarybos nariu iki galiojančios Skyriaus tarybos kadencijos pabaigos.
10.4. Pasibaigus kadencijai Skyriaus taryba automatiškai įgyja laikinosios statusą, kol Partijos statuto nustatyta tvarka bus patvirtinta nauja Skyriaus taryba, ne vėliau kaip per du mėnesius.
10.5. Kai Skyriaus taryba turi laikinosios statusą, ji negali vykdyti statuto 10.7.7 ir 10.7.8 punktuose nurodytų funkcijų.
10.6. Skyriaus tarybos posėdžius kviečia jo pirmininkas (jam nesant - jo pirmasis pavaduotojas) ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį.
10.7. Skyriaus tarybos funkcijos:
10.7.1. organizuoja Skyriaus veiklą bei Partijos valdymo organų nutarimų vykdymą. Priima norminio pobūdžio sprendimus;
10.7.2. svarsto politinius klausimus pagal savo kompetenciją; 
10.7.3. Skyriaus susirinkimo pavedimu tvirtina kandidatų sąrašus vietos savivaldybių tarybų rinkimams; 
10.7.4. Skyriaus taryba gali perduoti Prezidiumui spręsti Skyriuje kilusius ginčus;
10.7.5. kviečia Skyriaus susirinkimus ir konferencijas Skyriaus nuostatų nustatyta tvarka;
10.7.6. sudaro nuolatines ar laikinąsias darbo grupes, komisijas iš Skyriaus narių, tvirtina jų veiklos nuostatus;
10.7.7. steigia ir likviduoja Skyriaus komitetus, dvejų metų kadencijai komiteto narių teikimu tvirtina ir atšaukia komitetų pirmininkus, kuruoja komitetų veiklą, svarsto komitetų ataskaitas, jų siūlymus;
10.7.8. steigia ir likviduoja Skyriaus grupes, dvejų metų kadencijai Skyriaus grupės narių teikimu, tvirtina ir atšaukia Skyriaus grupių vadovus, kuruoja Skyriaus grupių veiklą, svarsto Skyriaus grupių ataskaitas, jų siūlymus, tvirtina Skyriaus grupių veiklos reglamentą;
10.7.9. priima narius į Partiją, sustabdo narystę Partijoje bei šalina narius iš Partijos šiame statute numatytais pagrindais ir tvarka;
10.7.10. tvarko Skyriaus narių ir rėmėjų apskaitą, Partijos narių pažymėjimus;
10.7.11. tvirtina metinį skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą, tvarko visus Skyriaus ūkinius ir finansinius reikalus;
10.7.12. atsiskaito už veiklą Skyriaus susirinkimui.
10.8. Skyriaus tarybos nutarimai priimami paprasta Skyriaus taryboje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.
10.9. Skyriaus tarybos posėdžiai, prireikus, gali būti organizuojami elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka.

11. Partijos suvažiavimas

11.1. Partijos suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas) yra aukščiausias Partijos organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 2 metus.
11.2. Suvažiavimą šaukia Partijos taryba. Sprendimas dėl Suvažiavimo šaukimo priimamas Partijos tarybos posėdžio metu balsų dauguma.
11.3. Suvažiavimo delegatai yra Partijos prezidiumo nariai, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei skyrių atstovai.
11.4. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei 1/2 Skyriuose išrinktų ir pagal Statutą deleguotų delegatų.
11.5. Suvažiavimo nutarimai priimami paprasta Suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
11.6. Neeiliniai suvažiavimai gali būti sušaukti reikalaujant 1/3 Partijos skyrių. Taip pat neeilinį Partijos suvažiavimą gali sušaukti Partijos taryba ir Partijos pirmininkas.​ ​Neeilinį suvažiavimą gali sušaukti Partijos pirmininkas, jei  2 kartus iš eilės neįvyksta Partijos tarybos posėdis, tokiu atveju suvažiavimo datą, vietą, suvažiavimo atstovavimo normą bei darbotvarkės projektą Partijos pirmininko teikimu tvirtina Partijos prezidiumas.
11.7. Suvažiavimo atstovavimo normas nustato Partijos taryba ir praneša visiems Partijos skyriams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Suvažiavimo. 11.5. punkto numatytu atveju, suvažiavimo atstovavimo normą nustato Partijos prezidiumas Partijos pirmininko teikimu.
11.8. Suvažiavimo išimtinei kompetencijai priklauso:
11.8.1. Suvažiavimo darbotvarkės, reglamento tvirtinimas, posėdžių pirmininkų, sekretoriaus bei mandatų komisijos rinkimas ir tvirtinimas;
11.8.2. Partijos programos priėmimas ir keitimas, įgyvendinimo strategijos nustatymas;
11.8.3. Buvusiam Partijos pirmininkui Partijos garbės pirmininko vardo suteikimas;
11.8.4. Partijos pirmininko rinkimas 2 metų kadencijai ir atšaukimas, bei Partijos pirmininko rinkimų rezultatų paskelbimas, kai Partijos pirmininką tiesiogiai renka Partijos nariai pagal Partijos tarybos patvirtintą tvarką. Atšaukti Partijos pirmininką gali siūlyti 1/3 Partijos tarybos narių, nepriklausomai nuo Partijos pirmininko rinkimų būdo. Tokį siūlymą turi patvirtinti Partijos taryba. Renkant  Partijos pirmininką arba jam netekus įgaliojimų, įgaliojimų netenka Partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas, kiti jo pavaduotojai ir Prezidiumo nariai;
11.8.5. Partijos pirmininko teikimu jo pavaduotojų skaičiaus nustatymas ir pavaduotojų tvirtinimas 2 metų kadencijai bei atšaukimas;
11.8.6. Partijos pirmininko teikimu papildomų Partijos prezidiumo narių tvirtinimas 2 metų kadencijai bei atšaukimas; 
11.8.7. Partijos pirmininko teikimu papildomų Partijos Tarybos narių tvirtinimas 2 metų kadencijai bei atšaukimas; 
11.8.8. Partijos pirmininko teikimu Partijos Kontrolės bei Etikos komisijų tvirtinimas ir atšaukimas arba įgaliojimas tai atlikti Partijos tarybą;
11.8.9. Partijos pirmininko, Tarybos, Kontrolės, Etikos komisijų pirmininkų ataskaitų tvirtinimas;
11.8.10. kitų Partijos valdymo organų sprendimų panaikinimas ir pakeitimas;
11.8.11. tvirtina Partijos kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidento postą arba įgalioja tai atlikti Partijos tarybą;  
11.8.12. tvirtina arba įgalioja Partijos tarybą tvirtinti Partijos kandidatų į Europos Parlamento narius sąrašą, kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo narius sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius vienmandatėse rinkimų apygardose.
11.9. Partijos suvažiavimas, prireikus, gali būti organizuojamas elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka.

12. Partijos pirmininkas

12.1. Vienasmenis valdymo organas – pirmininkas – yra Partijos vadovas, kuris:
12.1.1. atstovauja Partijai santykiuose su Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijomis, Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis organizacijomis;
12.1.2. vykdo Partijos politiką, vadovauja Partijos tarybos, Prezidiumo darbui, pirmininkauja jų posėdžiams, pasirašo jų ir Suvažiavimo nutarimus;
12.1.3. savo veikloje vadovaujasi Partijos statutu, Partijos programa, Suvažiavimo, tarybos, Prezidiumo sprendimais;
12.1.4. teikia Suvažiavimui tvirtinti Partijos pirmininko pavaduotojų skaičių ir Partijos pirmininko pavaduotojus;
12.1.5. teikia Partijos tarybai tvirtinti iš Suvažiavime patvirtintų Partijos pirmininko pavaduotojų pirmąjį Partijos pirmininko pavaduotoją;
12.1.6. teikia Partijos tarybai tvirtinti Partijos pirmininko pavaduotojų funkcijas (tarp jų ir pirmojo);
12.1.7. teikia Suvažiavimui tvirtinti papildomų Tarybos narių skaičių ir Tarybos narius;
12.1.8. teikia Suvažiavimui tvirtinti papildomų Prezidiumo narių skaičių ir Prezidiumo narius;
12.1.9. teikia Partijos tarybai tvirtinti iždininko kandidatūrą;
12.1.10. skyrių siūlymu teikia Prezidiumui tvirtinti Skyrių vadovus;
12.1.11. įsakymu skiria pavedimus Tarybos ir Prezidiumo nariams, kontroliuoja jų vykdymą;
12.1.12. pasirašo pats arba įgalioja pasirašyti kitus asmenis Partijos sudaromas sutartis ir kitus dokumentus; 
12.1.13. už savo veiklą atsiskaito Suvažiavimui ir Partijos tarybai.
12.1.14. priima potvarkius organizaciniais ir personalo klausimais.
12.1.15. Partijos statuto 11.5 punkte nustatyta tvarka šaukia neeilinį Suvažiavimą.  
12.2. Pirmininko kandidatūrą (-as) Partijos suvažiavimui siūlo Partijos taryba bei skyriai. Partijos pirmininką 2 metų kadencijai išrenka ir atšaukia Suvažiavimas. Pirmininkas laikomas išrinktu, kai už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavime dalyvaujančių Suvažiavimo delegatų. Jeigu  rinkimuose Suvažiavime dalyvavo daugiau kaip du kandidatai ir Partijos pirmininkas nebuvo išrinktas, tai tame pačiame Suvažiavime rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja du kandidatai, gavę daugiausia delegatų balsų. Per pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiau delegatų balsų, neatsižvelgiant į Suvažiavime dalyvavusių delegatų  skaičių.  Partijos pirmininką Partijos nariai  taip pat gali  rinkti  tiesiogiai pagal Partijos tarybos patvirtintą tvarką. Sprendimą dėl rinkimų būdo ir tvarkos priima bei nustato rinkimų terminą Partijos taryba likus iki Suvažiavimo ne mažiau nei šešiasdešimt dienų. Partijos pirmininkui atsistatydinus ar atšaukus jo įgaliojimus anksčiau termino, sprendimą dėl Partijos pirmininko rinkimų būdo, tvarkos ir rinkimų termino nustato Partijos taryba likus iki Suvažiavimo ne mažiau kaip šešiasdešimt dienų. Išrinktasis Partijos pirmininkas pradeda eiti savo pareigas, kai Partijos pirmininko tiesioginių rinkimų rezultatai paskelbiami Partijos suvažiavime. Partijos suvažiavimas 2/3 dalyvaujančiųjų balsų dauguma turi teisę atšaukti Partijos pirmininko įgaliojimus, nepasibaigus kadencijai, nepriklausomai nuo Partijos pirmininko rinkimų būdo. Partijos pirmininko įgaliojimai taip pat pasibaigia jam atsistatydinus ir/ar išstojus iš Partijos. 
12.3. Partijos pirmininko pavaduotojus Pirmininko teikimu tvirtina Suvažiavimas. Jei Pirmininkas laikinai negali eiti pareigų, jo pareigas vykdo pirmasis pavaduotojas. 
12.4. Partijos pirmininko įgaliojimai nutrūksta:
12.4.1. pasibaigus 2 metų kadencijai. Partijos pirmininkas eina pirmininko pareigas iki artimiausio partijos Suvažiavimo, kuriame bus renkamas Partijos pirmininkas. Partijos pirmininko įgaliojimai nutrūksta, kai Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas įvardija naujai išrinktą Partijos pirmininką; 
12.4.2. Partijos pirmininkui atsistatydinus iš pareigų;
12.4.3. Partijos pirmininkui mirus;
12.4.4. Suvažiavimo nutarimu Partijos pirmininką pašalinus iš pareigų.
12.5. Nutrūkus Partijos pirmininko įgaliojimams jo pareigas laikinai eina Partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas. Nesant Partijos pirmininko pirmajam pavaduotojui, Partijos pirmininko funkcijas vykdo Prezidiumo išrinktas vienas iš Partijos pirmininko pavaduotojų. 
12.6. Partijos pirmininkas gali laikinai sustabdyti savo įgaliojimus (sustabdymo laikotarpiui).
12.7. Partijos pirmininkas, pageidaujantis sustabdyti savo įgaliojimus, raštu teikia prašymą dėl įgaliojimų sustabdymo Tarybai nurodant sustabdymo laikotarpį. Klausimas dėl Partijos pirmininko įgaliojimų sustabdymo svarstomas artimiausiame Tarybos posėdyje. Sustabdęs savo įgaliojimus Partijos pirmininkas, pasibaigus jo įgaliojimų sustabdymo laikotarpiui, turi raštu kreiptis į Tarybą dėl Partijos pirmininko įgaliojimų atkūrimo. Sustabdęs savo įgaliojimus Partijos pirmininkas turi teisę kreiptis į Tarybą dėl Partijos pirmininko įgaliojimų atkūrimo nepasibaigus jo įgaliojimų sustabdymo terminui. Klausimas dėl Partijos pirmininko įgaliojimų atkūrimo svarstomas artimiausiame Tarybos posėdyje.

13. Partijos valdyba

13.1. Tarp Prezidiumo posėdžių Partijos pirmininkas gali sušaukti Partijos valdybą (toliau – Valdyba) skubiems, taktiniams Partijos veiklos klausimams spręsti.
13.2. Partijos valdybą sudaro Partijos nariai: Partijos pirmininkas, jo pavaduotojai, Partijos garbės pirmininkas (-ai), Atsakingasis sekretorius, Partijos frakcijos Seime seniūnas ir Jaunimo organizacijos DARBAS pirmininkas.
13.3. Partijos valdybai vadovauja Partijos pirmininkas arba pirmininko įgaliotas vienas iš Valdybos narių.
13.4. Partijos valdybos posėdžiai vyksta pagal poreikį. Sprendimai Valdyboje priimami paprasta Valdybos posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma, dalyvaujant daugiau kaip pusei visų Valdybos narių.
13.5. Apie priimtus sprendimus Partijos valdyba informuoja Prezidiumą.
13.6. Partijos valdybos posėdžiai, prireikus, gali būti organizuojami elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka.

14. Partijos taryba

14.1. Partijos taryba yra aukščiausias Partijos valdymo organas, veikiantis tarp Suvažiavimų. Partijos taryba yra atsakinga Suvažiavimui. Partijos tarybai vadovauja ir jos darbą organizuoja Partijos pirmininkas. 
14.2. Partijos tarybą tvirtina Suvažiavimas 2 metų laikotarpiui. Savo veikloje Partijos taryba vadovaujasi darbo reglamentu, kurį tvirtina pati Taryba.
14.3. Partijos tarybos funkcijos:
14.3.1. tvirtina ar teikia Suvažiavimui Partijos veiklos planus ir ataskaitas; 
14.3.2. įgyvendina Partijos programą, vykdo Suvažiavimo nutarimus;
14.3.3. svarsto, kaip įgyvendinama Partijos programa bei vykdomi Suvažiavimo nutarimai;
14.3.4. skelbia Partijos eilinių suvažiavimų datą ir vietą;
14.3.5. Partijos statuto 11.5 punkte nustatyta tvarka šaukia neeilinį Suvažiavimą;
14.3.6. rengia pranešimus ir teikia veiklos ataskaitą Suvažiavimui;
14.3.7. organizuoja Partijos politikos įgyvendinimą;
14.3.8. organizuoja Partijos veiklą tarp Suvažiavimų;
14.3.9. koordinuoja Skyrių veiklą;
14.3.10. bei Partijos pirmininko pavaduotojų funkcijas;
14.3.11. tvirtina metinę Partijos iždininko ataskaitą;
14.3.12. tvirtina Partijos narių atstovavimo normą Suvažiavime;
14.3.13. tvirtina Suvažiavimo darbotvarkės projektą;
14.3.14. tvirtina kandidatų parinkimo, iškėlimo ir rinkimų būdo tvarką visų lygių rinkimuose;
14.3.15. tvirtina visų lygių rinkimų Partijos programas; 
14.3.16. tvirtina Partijos biudžetą;
14.3.17. įgaliojus suvažiavimui tvirtina kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamento narius sąrašus, jų pakeitimus ir papildymus, bendrus rinkimų sąrašus su kitomis partijomis, tvirtina Partijos kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidento postą;
14.3.18. tvirtina kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašus ir kandidatus į savivaldybių tarybos narius – merus;
14.3.19. sudaro koalicijas;
14.3.20. disponuoja Partijos lėšomis ir turtu, rengia ir tvirtina Partijos lėšų ir turto disponavimo tvarką;
14.3.21. tvirtina Partijos nario pažymėjimo pavyzdį;
14.3.22. turi teisę panaikinti Partijos prezidiumo nutarimą dėl Skyrių steigimo, pertvarkymo ir likvidavimo per  2 mėnesius nuo jo priėmimo dienos;
14.3.23. Partijos pirmininko teikimu skiria ir atleidžia Partijos atsakingąjį sekretorių;
14.3.24. sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas, steigia ir likviduoja komitetus, tvirtina ir atšaukia komitetų pirmininkus, tvirtina komitetų veiklos nuostatus;
14.3.25. priima sprendimą dėl koalicijų Lietuvos Respublikos Seime ir savivaldybių tarybose sudarymo. Paveda Prezidiumui tvirtinti koalicines sutartis. Priima sprendimus dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento, Savivaldybės tarybos narių dalyvavimo ne Partijos atstovų steigtose frakcijose; 
14.3.26. tvirtina derybininkų grupes deryboms dėl koalicijų sudarymo arba paveda tai padaryti Partijos prezidiumui;
14.3.27. Prezidiumo teikimu tvirtina rinkimų štabo vadovą.
14.3.28. tvirtinta kandidatus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko, Seimo pirmininko pavaduotojo, frakcijos seniūno, frakcijos seniūno pavaduotojų, komitetų ir komisijų pirmininkų ir pavaduotojų postus.
14.3.29. tvirtina Partijos pirmininko rinkimų tvarką, kai  Partijos nariai Partijos pirmininką renka tiesiogiai.
14.3.30. priima sprendimą dėl Partijos pirmininko rinkimų būdo bei nustato Partijos pirmininko rinkimų terminą likus iki Suvažiavimo ne mažiau kaip šešiasdešimt dienų.
14.3.31. Partijos Etikos komisijai pateikus išvadą turi teisę pašalinti iš Partijos narį. 
14.4. Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per pusę metų šaukia Partijos pirmininkas. Jis privalo sušaukti Tarybos posėdį, jei to reikalauja 1/3 tarybos narių.
14.5. Partijos tarybą sudaro Partijos nariai: Partijos pirmininkas ir jo pavaduotojai,  Partijos garbės pirmininkas (-ai), Atsakingasis sekretorius, Prezidiumo nariai, Skyrių pirmininkai, Partijos komitetų pirmininkai, išrinkti Partijos atstovai į LR Seimą ir Europos Parlamentą, savivaldybių tarybų merai, savivaldybių administracijos direktoriai, LR Vyriausybės nariai – ministrai bei viceministrai, 5 Jaunimo organizacijos DARBAS deleguoti nariai. Partijos pirmininko teikimu į Partijos tarybą gali būti įtraukti papildomi Tarybos nariai, patvirtinti suvažiavime.
14.6. Partijos tarybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių.
14.7. Tarybos sprendimai priimami paprasta Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma dalyvaujant daugiau kaip pusei visų Tarybos narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Partijos pirmininko balsas. 
14.8. Partijos tarybos nariui 2 kartus iš eilės nedalyvavus Tarybos posėdyje, Taryba turi teisę priimti sprendimą dėl tokio nario narystės stabdymo Partijos taryboje.
14.9. Partijos tarybos posėdžiai, prireikus, gali būti organizuojami elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka.

15. Partijos Prezidiumas

15.1. Partijos prezidiumas tarp Partijos tarybos posėdžių sprendžia Partijos politinių nuostatų įgyvendinimo ir veiklos klausimus. Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas. Savo veikloje Partijos prezidiumas vadovaujasi darbo reglamentu, kurį tvirtina pats Prezidiumas.
15.2. Prezidiumas tvirtinamas Suvažiavime 2 metų laikotarpiui.
15.3. Prezidiumo funkcijos:
15.3.1. Įgyvendina Suvažiavimo ir Partijos tarybos nutarimus, sprendžia įvairius Partijos politinių nuostatų įgyvendinimo ir veiklos klausimus. 
15.3.2. Tvirtina ir atšaukia Skyrių pirmininkus bei atlieka kitas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir Partijos statute numatytas valdymo organo funkcijas. Priėmus sprendimą atšaukti Skyriaus pirmininką arba jam atsistatydinus, Prezidiumas gali paskirti Partijos narį laikinai eiti Skyriaus pirmininko pareigas, kol bus sukviestas Skyriaus susirinkimas ir išrinktas Skyriaus pirmininkas. Skyriaus susirinkimas privalo būti sukviestas ne vėliau kaip per du mėnesius;
15.3.3. organizuoja Partijos tarybos bei Suvažiavimo posėdžius, rengia jiems dokumentų projektus;
15.3.4. vadovauja Partijos veiklai tarp Partijos tarybos posėdžių;
15.3.5. priima į Partiją ir šalina narius iš Partijos šiame statute numatytais pagrindais;
15.3.6. registruoja Partijos rėmėjus;
15.3.7. analizuoja ir vertina Skyrių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informaciją, teikia metodinę ir praktinę paramą;
15.3.8. teikia Partijos tarybai tvirtinti dalykinių komitetų (toliau – Komitetai) pirmininkų kandidatūras;
15.3.9. koordinuoja Komitetų veiklą;
15.3.10. vykdo Partijos tarybos pavedimus;
15.3.11. informuoja Partijos tarybą apie savo darbą;
15.3.12. tvirtina Partijos sekretoriato etatus ir sekretoriato darbo reglamentą Partijos atsakingojo sekretoriaus teikimu;
15.3.13. tvirtina Partijos finansinių ataskaitų rinkinį;
15.3.14 tvirtina partijos deleguotų pareigūnų padidinto nario mokesčio dydį ir jo surinkimo tvarką.
15.3.15. tvirtina Partijos buveinės adreso keitimo tvarką.
15.3.16. tvirtina kandidatus į viceministrų pareigybes.
15.3.17. turi teisę priimti nutarimą steigti, pertvarkyti ir likviduoti Skyrius, tokį prezidiumo nutarimą Partijos taryba gali panaikinti per  2 mėnesius nuo jo priėmimo dienos;
15.3.18. 11.5. punkto numatytu atveju, Partijos pirmininko teikimu tvirtina suvažiavimo datą, vietą, suvažiavimo atstovavimo normą bei darbotvarkės projektą.
15.4. Prezidiumą sudaro Partijos nariai: Partijos pirmininkas ir jo pavaduotojai, Partijos garbės pirmininkas (-ai), Atsakingasis sekretorius, Partijos frakcijos LR Seime seniūnas, išrinkti Partijos atstovai į LR Seimą, savivaldybių tarybų merai, savivaldybių administracijų direktoriai, LR Vyriausybės ministrai, Jaunimo organizacijos DARBAS pirmininkas, kiti Prezidiumo nariai, Partijos pirmininko teikimu patvirtinti suvažiavime.
15.5. Prezidiumui vadovauja ir jo darbą organizuoja bei posėdžiams pirmininkauja Partijos pirmininkas.
15.6. Prezidiumo posėdžius šaukia Pirmininkas. Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį.
15.7. Prezidiumo posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Prezidiumo narių.
15.8. Sprendimai Prezidiume priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.
15.9. Prezidiumo sprendimai privalomi Skyriams ir Partijos nariams.
15.10. Partijos prezidiumo nariui 2 kartus iš eilės nedalyvavus Prezidiumo posėdyje, Prezidiumas turi teisę priimti sprendimą dėl tokio nario narystės stabdymo Partijos prezidiume.
15.11. Partijos prezidiumo posėdžiai, prireikus, gali būti organizuojami elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka. 

16. Pirmininkų taryba

16.1. Pirmininkų taryba yra patariamasis Partijos valdymo organas, kurį sudaro Partijos nariai: Partijos garbės pirmininkas (-ai), kadenciją baigę Partijos pirmininkai, Darbo partijos pirmininko pareigas ėję partijos nariai, Partijos nariai, ėję Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo pirmininko ar Ministro pirmininko pareigas. 
16.2. Pirmininkų tarybai vadovauja vienas iš Partijos garbės pirmininkų, kurį 2 metų kadencijai išrenka Pirmininkų taryba. Pirmininkų tarybos vadovą pavaduoja jo įgaliotas Pirmininkų tarybos narys. 
16.3. Pirmininkų tarybos pagrindinės funkcijos:
16.3.1. pataria Partijos pirmininkui jo kompetencijos klausimais bei padeda Partijos pirmininkui rengti Partijos veiklos strategiją ir jos įgyvendinimo planus;
16.3.2. teikia pasiūlymus Prezidiumui  dėl atskirų programų rengimo, jų įgyvendinimui reikiamų struktūrų sudarymo ir vykdytojų parinkimo;
16.3.3. ragina Partijos narius aktyviai dalyvauti, įgyvendinant Partijos programoje numatytus tikslus.
16.3.4. pristato Partijos frakcijai Seime siūlymus dėl programinių nuostatų įgyvendinimo;
16.3.5. svarsto ir pristato Partijos pirmininkui ir kitiems Partijos valdymo organams siūlymus dėl referendumų inicijavimo arba siūlymus dėl jau inicijuotų referendumų;
16.4. Pirmininkų taryba gali siūlyti Partijos pirmininkui sušaukti Partijos tarybos ar prezidiumo posėdį, skirtą aptarti naujų Partijos programinių nuostatų įtraukimą į programą ir esamų nuostatų įgvendinimą.
16.5. Partijos valdymo organai, Partijos frakcija Seime ar ne mažiau kaip 1/3 Partijos frakcijos Seime narių, gali kreiptis į Pirmininkų tarybą patarimo dėl Partijos programinių nuostatų įgyvendinimo. 
16.6. Pirmininkų taryba parengia savo veiklos reglamentą, kurį tvirtina Partijos taryba.
16.7. Pirmininkų tarybos posėdžiai, prireikus, gali būti organizuojami elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka.

17. Kontrolės komisija

17.1. Tvirtinama Suvažiavime arba Suvažiavimui įgaliojus Partijos Taryboje. Kontrolės komisija sudaroma dvejiems metams ne daugiau kaip iš penkių Partijos narių. Savo veikloje Komisija vadovaujasi Partijos tarybos patvirtintais nuostatais.
17.2. Kontrolės komisija balsų dauguma iš savo narių renka Kontrolės komisijos pirmininką.
17.3. Komisijos nariai negali būti įtraukti į kitus Partijos valdymo organus. 
17.4. Tikrina Partijos, Skyrių ūkinius bei finansinius reikalus ir atskaitomybę.
17.5. Komisijos patikrinimai įforminami aktais.
17.6. Konsultuoja skyrių Kontrolės komisijas ir teikia joms rekomendacijas.
17.7. Vykdo Prezidiumo pavedimus, susijusius su Komisijos funkcijomis.
17.8. Savo veiklos ataskaitas pateikia Partijos suvažiavimui.
17.9. Kontrolės komisijos posėdžiai, prireikus, gali būti organizuojami elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka.

18. Etikos komisija

18.1. Tvirtinama Suvažiavime arba Suvažiavimui įgaliojus Partijos taryboje. Etikos komisija sudaroma  dvejiems metams ne daugiau kaip iš septynių Partijos narių. Savo veikloje Komisija vadovaujasi Partijos tarybos patvirtintais nuostatais.
18.2. Etikos komisija balsų dauguma iš savo narių renka Etikos komisijos pirmininką.
18.3. Komisijos nariais negali būti Partijos pirmininkas ir jo pirmasis pavaduotojas, Partijos garbės pirmininkas (-ai), Atsakingasis sekretorius, Partijos frakcijos LR Seime seniūnas, savivaldybių tarybų merai, LR Vyriausybės ministrai, Jaunimo organizacijos DARBAS pirmininkas. 
18.4. Etikos komisija svarsto statuto pažeidimus, sprendžia ginčus ir konfliktus tarp Partijos narių ir renkamų valdymo organų, ginčus tarp Partijos narių, teikia išvadas, ar buvo pažeistas šis statutas. Savo iniciatyva ar Partijos valdymo organų pavedimu nagrinėja žiniasklaidoje pasirodančią, Partijos narius kompromituojančią medžiagą, narių skundus, atlieka tyrimus dėl Partijos valdymo organų ir narių veiklos, galimai pažeidžiančios Partijos statutą, programą bei rinkimų Partijos programas. 
18.5. Sprendžia ginčus dėl statuto aiškinimo.
18.6. Remdamasis Etikos komisijos motyvuota išvada, Skyriaus taryba, Taryba arba Prezidiumas gali pašalinti narį iš Partijos.
18.7. Nagrinėja ir svarsto atvejus, kai pavieniai Partijos nariai kreipiasi dėl savo garbės ir orumo gynimo, nagrinėja kiekvieno nario kreipimąsi dėl jo teisių, nustatytų šiame statute, pažeidimo ir pateikia motyvuotą atsakymą.
18.8. Svarsto Partijos narių skundus dėl narystės sustabdymo ar pašalinimo iš Partijos ir teikia pasiūlymus Partijos prezidiumui. Partijos prezidiumas priima galutinį sprendimą.
18.9. Remdamasi Skyrių tarybų kreipimaisis teikia Skyrių taryboms rekomendacijas dėl narystės sustabdymo arba šalinimo iš Partijos.
18.10. Atsakinga Partijos suvažiavimui.
18.11. Etikos komisijos posėdžiai, prireikus, gali būti organizuojami elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka.

19. Partijos komitetai

19.1. Komitetas yra struktūrinis Partijos padalinys, atsakingas už Partijos politikos formavimą kuruojamoje srityje.
19.2. Komitetus steigia Partijos taryba. Komitetų veiklą koordinuoja Prezidiumas.
19.3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Partijos programa, statutu, Suvažiavimo, Tarybos, Prezidiumo, Komiteto nutarimais bei Tarybos patvirtintais Partijos komitetų veiklos nuostatais.
19.4. Komitetas už savo veiklą atsiskaito Partijos tarybai, o tarp Tarybos posėdžių – Prezidiumui.
19.5. Komitetą sudaro komiteto pirmininkas, komiteto pirmininko pavaduotojai, komiteto atsakingasis sekretorius, kiti komiteto nariai. 
19.6. Komiteto pirmininką tvirtina Partijos taryba komiteto narių siūlymu.
19.7. Komitetas svarsto ir rekomenduoja kandidatūras, teikiamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius ir viceministrų pareigybes.
19.8. Komitetas savo kompetencijos ribose rengia rinkimines programas ir prižiūri jų vykdymą.
19.9. Partijos komitetų posėdžiai, prireikus, gali būti organizuojami elektroniniu būdu Prezidiumo nustatyta tvarka.

20. Partijos frakcija Lietuvos Respublikos Seime

20.1. Partijos frakciją LR Seime sudaro daugiamandatėje ir vienmandatėse rinkimų apygardose išrinkti Partijos deleguoti Seimo nariai.
20.2. Seimo nariai, nesantys Partijos nariais, frakcijai gali priklausyti, jei tam yra duota Partijos prezidiumo rekomendacija.
20.3. Pašalinus Partijos narį iš Partijos, jis yra šalinamas ir iš frakcijos Partijos frakcijos reglamento nustatyta tvarka.
20.4. Vykdydama Partijos programą frakcija konsultuojasi su Partijos prezidiumu.

21. Atsakingasis sekretorius

21.1. Partijos atsakingasis sekretorius organizuoja Partijos veiklą, įgyvendinant Suvažiavimo, Partijos tarybos, Prezidiumo nutarimus ir Partijos pirmininko sprendimus, organizuoja ir tvarko Partijos ūkinę, finansinę veiklą, numatytą jo veiklą reglamente, tvarko kitus Partijos organizacinius reikalus.
21.2. Atsakingąjį sekretorių Partijos pirmininko teikimu tvirtina ir atšaukia Partijos taryba.
21.3. Atsakingasis sekretorius tiesiogiai pavaldus Partijos pirmininkui. Už savo veiklą Atsakingasis sekretorius atsiskaito Partijos tarybai.
21.4. Atsakingasis sekretorius taip pat:
21.4.1. organizuoja rinkimų ir kitas politines kampanijas, metodinės pagalbos teikimą skyriams;
21.4.2. koordinuoja ir kontroliuoja Skyrių veiklą, įgyvendinant Partijos valdymo organų sprendimus;
21.4.3. tiesiogiai vadovauja Partijos sekretoriatui;
21.4.4. organizuoja  Suvažiavimų, Partijos tarybos, Prezidiumo, kitų posėdžių parengimą;
21.4.5. pagal nustatytą tvarką koordinuoja Partijos tarybos, Komisijų darbą;
21.4.6. koordinuoja Partijos tarptautinę veiklą;
21.4.7. tvarko leidybos klausimus;
21.4.8. steigia darbuotojų etatus, suderinęs su Partijos pirmininku, teikia juos tvirtinti Prezidiumui, priima Prezidiumo patvirtintiems etatams bei atleidžia iš pareigų samdomus darbuotojus. Darbuotojų priėmimas bei atleidimas forminamas atsakingojo sekretoriaus įsakymu;
21.4.9. užtikrina Partijos raštvedybos ir archyvo tvarkymą;
21.4.10. sudaro darbo grupes įvairiems Partijos administracinės veiklos klausimams spręsti ir nagrinėti;
21.4.11. teikia veiklos ataskaitą, rengia pranešimus Suvažiavimui ir veiklos planą Partijos tarybai;
21.4.12. atsakingojo sekretoriaus veiklos ir sekretoriato darbo reglamentą tvirtina Partijos prezidiumas.

22. Iždininkas

22.1. Tarybos nustatytą sąmatą, Partijos lėšas ir turtą tvarko iždininkas.
22.2. Iždininką tvirtina Partijos taryba Partijos pirmininko teikimu. 
22.3. Iždininkas yra etatinis darbuotojas, tiesiogiai pavaldus atsakingajam sekretoriui.
22.4. Partija gali papildomai samdyti vyriausiąjį buhalterį arba buhalterinę apskaitą tvarkančią įmonę.
22.5. Iždininkas ne rečiau kaip kartą per metus Partijos pirmininkui ir Prezidiumui pateikia einamąsias atskaitomybės ir veiklos ataskaitas.

23. Partijos turtas

Partijos turtą sudaro: lėšos, vertybiniai popieriai, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas.

24. Partijos lėšos

Partijos lėšas sudaro:
24.1. Partijos narių mokesčiai;
24.2. valstybės biudžeto dotacijos;
24.3. pajamos, gautos iš leidybos;
24.4. palūkanos už bankuose laikomus indėlius;
24.5. kitos teisėtai gautos pajamos.
24.6. Lėšos naudojamos:
24.6.1. Partijos organizuojamiems renginiams;
24.6.2. visų lygių rinkimams organizuoti;
24.6.3. spaudos leidiniams ir dalyvavimui žiniasklaidos priemonėse;
24.6.4. samdomiems darbuotojams išlaikyti;
24.6.5. Partijos naudojamų patalpų eksploatacijai;
24.6.6. ūkinėms ir reprezentacinėms išlaidoms;
24.6.7. kitai šiame statute nustatytai Partijos veiklai finansuoti.
24.7. Metinis Partijos nario mokestis – 12 eurų. Kiekvienas Partijos narys gali mokėti ir didesnį nario mokestį. Nario mokesčio rinkimą organizuoja Skyriai, o kur Skyrių nėra - Prezidiumas.
Kiekvienas Partijos narys privalo kas metus mokėti nario mokestį, kuris įskaitomas į Partijos iždą. 
Partijos deleguoti pareigūnai moka padidintą nario mokestį, kurio dydį ir nario mokesčio surinkimo tvarką nustato bei tvirtina Prezidiumas.

25. Partijos pavadinimas, buveinė, veiklos teritorija

25.1. Partija yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruota politinė partija. Partija yra viešasis juridinis asmuo, veikia pagal savo statutą bei įgyvendina Partijos programą. Partijos teisinė forma yra politinė partija.
25.2. Partija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.
25.3. Partija yra juridinis asmuo, turi antspaudą ir sąskaitą banke.
25.4. Partijos narys neturi teisės į jos turtą ir neatsako už jos prievoles.
25.5. Partijos buveinės adreso keitimo tvarką nustato Prezidiumas.
25.6. Partija gali turėti Suvažiavimo patvirtintą simboliką, emblemą ir kitus ženklus.

26. Partijos statuto priėmimo ir keitimo tvarka

26.1. Statutas priimamas Partijos suvažiavime paprasta dalyvaujančių delegatų balsų dauguma, o papildomas ir keičiamas 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma.
27. Partijos veiklos nutraukimas ir likvidavimas
27.1. Partijos veikla nutraukiama Partijos suvažiavimo nutarimu ne mažiau kaip 3/4 dalyvaujančių balsų dauguma, sutinkamai su Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatomis.
27.2. Partijos suvažiavime priėmus nutarimą nutraukti partijos veiklą, skiriamas juridinio asmens likvidatorius, kuris paskirsto turtą įstatymų nustatyta tvarka.

Darbo partijos statutas patvirtintas Darbo partijos suvažiavime 2021 m. birželio 27 dieną Kėdainiuose.

Darbo partijos pirmininkas
Viktoras Uspaskich