Tapk nariu 1 proc. Pirkimai
Programa 2009
GEROVĖS LIETUVAI EUROPOJE – SVARBIAUSIAS YRA TAVO BALSAS!

DARBO PARTIJOS RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ PROGRAMA

UŽ EKONOMINĘ SANGLAUDĄ IR FINANSINĘ ATSAKOMYBĘ!
Už Europos ekonomikos atkūrimo plano veiksmų koordinavimą ES lygiu!
Siūlysime priemones, padedančias įgyvendinti konkurencingą ES ekonomiką. Pasisakome už atvirą prekybą, mažų ir vidutinių įmonių, diegiančių inovacijas, rėmimą.
Ekonominiam nuosmukiui įveikti remsime Europos informacinių ir komunikacinių technologijų mokslinių tyrimų bei plėtros ir naujovių diegimo strategiją.
Už Naujos Europos finansų sistemos priežiūros sukūrimą!
Prisidėsime prie ES finansų sistemos reformos stiprinant bankų priežiūrą, kreditų išdavimo kontrolę; vertybinių popierių, pensijų fondų, draudimo įmonių priežiūrą ir reguliavimą. Sieksime daugiau gauti ES ūkio išlyginimo lėšų Lietuvai, kad pasiektume ES šalių stabilumo vidurkį. Pasisakome už vieningą ES valiutą — eurą.

UŽ SOCIALINĖS SANGLAUDOS IŠSAUGOJIMĄ !
Pasisakome už darbo vietų išsaugojimą; priemones užimtumui skatinti, žmonių su negalia profesinei reabilitacijai gerinti, gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos pritaikymui;
Kovosime su vaikų skurdu remiant vienišus tėvus ir daugiavaikes šeimas.
Sieksime, kad verslo orientacija būtų nukreipta į saugias, sveikas darbo sąlygas. Remsime darbo ir laisvalaikio derinimą.

UŽ AKTYVŲ, PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANTĮ JAUNIMĄ VISOJE EUROPOJE!
Remsime Lietuvos jaunimo organizacijų veiklą ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtros projektus. Sieksime palengvinti studentų mainus ES, Lietuvos jaunimui įsitvirtinti ES institucijose. Siūlysime EK skatinti jaunimo centrų kūrimąsi.

UŽ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ATNAUJINIMĄ!
Mokymasis visą gyvenimą — stabilumo, didesnių galimybių bei asmeninės gerovės pagrindas!
Remsime pastangas per mokymąsi visą gyvenimą skatinti kūrybiškumą, kuris taptų naujovių varikliu, svarbiu profesinių, verslumo gebėjimų plėtojimo ir visuomenės narių gerovės puoselėjimo pagrindu.

Už kalbų mokymąsi, kultūrų įvairovę!
Remiame ES kultūrinę įvairovę, akcentuojant nacionalinės kultūros išsaugojimą, kalbų mokymąsi.

Už sportą, padedantį stiprinti sveikatą, gerinantį gyvenimo kokybę!
Palaikome EK nuostatą skatinti piliečių didesnį fizinį aktyvumą.
Už sporto vaidmens stiprinimą švietimo ir mokymo srityje! Pasisakome už sporto galimybes siekiant socialinės įtraukties, integracijos ir lygių galimybių!

UŽ GEROS KOKYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS VISOJE ES!
Pasisakome už e-sveikatos sistemos Lietuvoje sukūrimą, integravimąsi į ES e-sveikatos sistemas.

UŽ BENDRĄ TEISINGUMO IR SAUGUMO ERDVĘ!
Sieksime realizuoti Lisabonos sutarties nuostatas ES prisijungiant prie Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos; Žmogaus teisių komiteto įsteigimo EP; užtikrinti galimybę ES piliečiams apsiginti teismuose nepriklausomai kurioje ES šalyje jie būtų; sustiprinti asmens duomenų apsaugą ES valstybėse.

UŽ TEISĘ ŽINOTI KĄ VARTOJAME!
Pasisakome už ES maisto gamybą, grindžiamą aukštais maisto saugos standartais.

KURKIME BENDRĄ ENERGETIKOS POLITIKĄ!
Sieksime bendros energetikos politikos įgyvendinimo; depolitizuoti santykius su naftą bei dujas eksportuojančiomis ir importuojančiomis šalimis; skaidyti monopolijas, įtvirtinti didesnę konkurenciją elektros ir dujų rinkose; atsinaujinančios energijos išteklių platesnio panaudojimo.

UŽ EUROPOS KOMUNIKACINĘ PARTNERYSTĘ!
Palaikome EP, EK iniciatyvą dėl tobulinamos komunikacijos ES klausimais.
Mes už piliečių galimybę pasinaudoti teise pareikšti savo nuomonę, dalyvauti viešuose debatuose ES klausimais.
Darbo partija
Ankštoji 3, Vilnius
įm. kodas 303189064
Tel. (8 5) 210 71 52
El. paštas: info@darbopartija.lt