Tapk nariu 1 proc. Pirkimai
Darbo partija
ELDR pirmininko sero Grahamo Watsono kalba Darbo partijos suvažiavime 2012 m. gegužės 25 d. Kaune  2012 gegužės 31

Draugai, buvimas kartu su Jumis čia, Lietuvoje, man teikia daug džiaugsmo. Man didelė garbė dalintis šia scena su kolega parlamentaru Viktoru Uspaskich.

Kitais metais Jūsų partija švęs 10-uosius gyvavimo metus. Esu tikras, kad 10-ties metų indėlis į valstybės ir Europos Sąjungos kūrimą vertas šventimo.

Bet, visų pirma, šią sėkmę Jūs turite apvainikuoti po rinkimų grįždami į valdžią.

Tai gali atrodyti nesunku. Andrius Kubilius populiarumu prilygsta Antanui Smetonai. Jo Vyriausybė, kartu su minimalia dauguma, sunkiai žengė betiksle kryptimi. Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad atėjo laikas Jūsų lyderiui, Viktorui Uspaskich.

Jis Jūsų nenuvils. Jis turi drąsos ir viziją, valios ir ištvermės vesti šalį į priekį. Turėdamas 4 metų patirtį Vyriausybėje, formuojant šiuolaikinę Lietuvą, ir 4 metus patirties opozicijoje, išmanydamas apie verslo pasaulį, jis nuves Jus į pergalę.

Bet turėkite omeny, kad to neįvyks be didžiulių pastangų ir atkaklumo. Jūs turėsite būti stiprūs kaip Savickas ir greiti kaip Krupeckaitė. Taigi negaiškite laiko ir išnaudokite likusius kelis mėnesius iki rinkimų savo partijos patrauklumui didinti.


Man teko garbė per pastaruosius 8-erius metus dirbti su Jūsų partijos deleguotais Europos Parlamento nariais - Šarūnu Biručiu, kuris šį mėnesį dalyvavo Europos liberalų taryboje Jerevane, ir keturiais kitais darbščiais kolegomis. Per jų, o dabar ir per paties Viktoro darbą, Darbo partija aktyviai dalyvavo formuojant Europą.

Aš džiaugiausi, kai Naujoji sąjunga, socialliberalai, praėjusiais metais prisijungė prie Jūsų, taip pat džiaugiausi priimdamas Darbo partiją į Europos liberalų demokratų ir reformų partiją vos prieš kelias savaites. Žinau, kad kartu su mūsų nariais – Liberalų sąjūdžiu ir Liberalų ir centro sąjunga - kovosite už teisingumą, laisvę ir demokratiją Jūsų Respublikoje.

Draugai, leiskite man būti atviram: Jums to reikia. Kai Viktoras buvo teisiamas už mažus netikslumus partijos apskaitoje, man kilo nerimas. Kai kitos partijos Europos Parlamente siekė panaikinti jo teisinę neliečiamybę, ELDR kovojo prieš tai. Panašu, kad Jūsų lyderis yra ne traukiamias baudžiamojon atsakomybėn, o persekiojamas dėl politinių įsitikinimų.

Kaip kitaip paaiškinti teismo posėdžius, vykstančius 2 kartus per savaitę ir trukdančius jam atlikti kitas pareigas? Kodėl jis turėtų stoti prieš teismą už klaidas, kurios yra kitų žmonių atsakomybė?

Viktoro Uspaskich nusikaltimas yra jo politinė sėkmė; akivaizdu, kad jam mesti kaltinimai remiasi pavydu ir interesais. Daugumoje ES valstybių tokia situacija nesitęstų taip ilgai.

Bet teisingumas turi nugalėti. Teisingumas ir nugalės. Kai visa tai baigsis, aš noriu, kad Europos Parlamentas atliktų tyrimą dėl to, kaip teisėti politiniai interesai gali atrasti atgarsį Briuselyje, šitaip sukurdami politikos virš teisinio proceso precedentą.

Draugai, mes susiduriame su daug iššūkių Europos Sąjungos kūrime.

Liberalams pirmasis iššūkis yra teisingumo padėtis šalyse narėse. Korupcija, diskriminacija ir nepotizmas dar plačiai paplitę. Skaidrumas - geriausia dezinfekcijos priemonė - sutinkamas per retai. Mes turime daug darbo tobulinant teisingumo sistemą, aš didžiuojuosi pranešdamas, kad liberalai vykdo šį procesą tiek nacionaliniuose parlamentuose, tiek Briuselyje ir Strasbūre.

Mes turime pastatyti, sudėti pamatus ekonominiam augimui ir didinti darbų kiekį. Ne tik biudžeto disciplina, bet ir investicijomis į inovacijas ir rytojaus sėkmės infrastruktūras.

Kaip ir mano šalis, Lietuva šiuo metu gali būti patenkinta tuo, kad nėra euro zonos narė. Tačiau vis vien mes esame vienos Europos ekonomikos dalis. Mes turime sukurti europietiškas taisykles, kurių visi privalome laikytis. Solidarumas, be abejo, taip pat ir disciplina bei bendras ryžtas bendrai ateičiai. Taigi mums reikia bendrų investicijų, apie kurias mūsų nacionaliniai lyderiai kalbėjo trečiadienio vakarą.

Mums taip pat reikia ir politinio bendrumo, kurio padedami galėsime pasitikti didžiulius mūsų laukiančius iššūkius.

Globalios ekonomikos ribos nėra nubrėžtos čia, Europoje, veikiau jos kuriamos vakarų Amerikos pakrantės universitetų kompiuterių miesteliuose, skambučių centruose Indijoje, gamyklose Kinijoje ir Brazilijoje. Mus reikalinga ne tik vieninga rinka, bet ir bendra verslo sėkmės strategija, kuri bus darbo vietų kūrimo ir gyvenimo standartų gerėjimo varomoji jėga.

Nepamirškime ir problemų, kurias sukelia sparčiai augantis gyventojų skaičius ir migracija, klimato kaita ir energetinis saugumas, tarptautinis nusikalstamumas. Europa mums suteikia galimybę šias problemas spręsti drauge.

XIV-ame amžiuje Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo didžiausia Europos šalis, besitiesianti per šiaurės Europos lygumas. XIX-ame amžiuje Britų imperija buvo galingiausia pasaulio valstybė. Mes jau nebeatgausime tos šlovės. Mes negalime tikėtis, kad kaip mano šalis Škotija pasielgė, ar Lietuva pasielgė su Šiaurės Amerika – kad emigrantai atsisuks atgal ir sugrįš. Bet ten, kur mes anksčiau galvodavome apie galią, šiandien galime galvoti apie atsakomybę. Kur anksčiau ieškodavome, ką užgrobti, dabar siekiame dalintis ribotais žemės ištekliais.

Kartu su Donelaičiu mes galime žiūrėti į ateitį, į naują švietimo amžių; kartu su prancūzų rašytoju Victor Hugo žvelgti į laikus, kai vienintelis kovos laukas bus rinkos, atviros naujoms verslo idėjoms ir žmonėmis, atviriems toms idėjoms arba kartu su airių poetu Seamus Heany gręžtis į laikus, kuomet viltis ir istorija rimuosis.

Draugai, aš su pasitikėjimu laukiu Jūsų rinkimų spalį ir Europos Parlamento rinkimų 2014-aisiais. Grįžkite į valdžią su trenksmu!

***

Speech by ELDR President Sir Graham Watson MEP to Labour Party (Darbo Partija) conference, 25 May 2012, Kaunas, Lithuania


Friends, it is a pleasure to be with you here in Lithuania. And an honour to share a platform with my esteemed parliamentary colleague Viktor Uspaskich.

Next year, your party will celebrate ten years of existence. Ten years of contribution to the building of your country and of the European Union. Ten years, I am sure, to celebrate.

But first you need to crown that success, later this year, by getting back into government.

It may not look so hard. Andris Kubilius is about as popular as Antanas Smetona. His government has struggled along on a wafer thin majority with little sense of purpose or direction. And opinion polls show it is for your leader, Viktor Uspaskich, that the time has come.

Viktor will not fail you. He has the courage and the vision, the guts and the grit, to take your country forward. With the experience of four years in government, shaping modern Lithuania, and four years in opposition, and with his first hand knowledge of the world of business, he is poised to lead you to a great victory.

But remember this, hark at this: it will not happen without the bricks of effort and the mortar of persistence. You will need to be as strong as Savickcas, as fast as Krupeckaite. So waste no time over the few months between now and the elections to build your party's membership and appeal.


I have had the pleasure, over some eight years, of working with Members of the European Parliament from your party.

Sarunas Birutis, who came to our European Liberal Council in Yerevan this month, and four hard-working colleagues. Through them, and now through the work of Viktor himself, the Darbo Party has been active in fashioning Europe.

I was delighted to see that the New Union, the Social Liberals, joined forces with you last year. And I was pleased to welcome the Darbo Party into membership of the European Liberal Democrat and Reform Party just a fortnight ago. Together with our members the Liberal Movement of Eligijus Masiulis and the Liberal and Centre Union of Algis Caplikas I know you will fight to make justice, freedom and democracy the hallmarks of your Republic.

Friends, let me be honest with you: you need them. When Viktor was prosecuted, for minor irregularities in the reporting of party finances, I grew concerned for the justice of the case. When the other parties tried, in the European Parliament, to lift his immunity from prosecution, Liberal Democrats stood up against it. It seems to me that what your leader faces is not just prosecution but persecution.

Why else would be called to court twice a week in a way which prevents him performing his normal duties? Why else would he stand trial for errors which are the responsibility of others?

Viktor Uspaskich's crime is his political success; the charges against him are based on envy and self interest. In most EU countries they would never have been taken this far.

But justice must prevail. And justice will prevail. And when this is all over I want an enquiry in the European Parliament into how vested political interests could pursue the matter to Brussels and back, giving precedence to politics over legal process.

Friends, we face many challenges in the construction of our European Union.

First among them for Liberals is the state of justice in many of our member states. Corruption, discrimination and nepotism are still all too prevalent. Transparency, the best disinfectant, too rare. We have much work to do to improve justice; I am proud to report that Liberals are leading the way, in national parliaments just as in Brussels and Strasbourg.

We need too to build a basis for economic growth and more jobs. Budgetary discipline, of course, but investment too in the innovation and the infrastructure of tomorrow's success.

Like my country, Lithuania might be pleased not to be in the euro-zone at this moment in time. But in the end, we are part of one European economy. We need one set of European rules with which all must comply. Solidarity, of course. But discipline too. And a shared commitment to a common future. So we need the joint investments of which our national leaders spoke on Wednesday night.

We need too the political will to tackle the big challenges we face in common.

The contours of the global economy are drawn not here in Europe but in the computer campuses of west coast America, in the call centres of India, in the factories of China and Brazil.  We need not just a common market but common policies for the business success which drives jobs and living standards.

Or challenges such as rapid world population growth and migration, climate change and energy security, fighting international crime. Europe offers us the solidarity to face these together.

In the fourteenth century the Grand Duchy of Lithuania was the largest country in Europe, stretching out across the north European plain. In the nineteenth century the British Empire was the world's foremost power. We cannot regain that glory. We cannot hope, as my country Scotland has done and as Lithuania once did with North America, that the emigrants will look back and return. But where we once thought of power we can now think of responsibility. Where once we sought to plunder we can now seek to share the world's limited resources.

We can look forward with Donelaitis to a new age of enlightenment. With the French writer Victor Hugo to a time when the only battlefields will be those of markets open for business and the human spirit open for ideas. Or with the Irish poet Seamus Heany, to the time when hope and history will rhyme.

Friends, I look forward to your elections in October and the European elections in 2014. Let the fight back begin!

www.darbopartija.lt
Darbo partija
Ankštoji 3, Vilnius
įm. kodas 303189064
Tel. (8 5) 210 71 52
El. paštas: info@darbopartija.lt